Semiological analysis of sports related advertisements featured on Tv or Online

Article English OPEN
ÜNAL, Hakan; ÇEVİK, Ali;
(2018)

Amaç: Bu çalışmanın amacı, 2013-2015 yılları arasında televizyon ve internette yayınlanan spor içerikli reklamlar arasından seçilen 5 tanesinin göstergebilimsel açıdan incelenmesidir.Materyal ve Yöntem: Çalışmada ortaya konulan hipotezler Barthes tarafından tanımlanmış ... View more
Share - Bookmark