Effects of Fermented Sumach on the Formation of Slime Layer of Staphylococcus aureus

Article Turkish OPEN
Kırmusaoğlu, Sahra ; Yurdugül, Seyhun ; Koçoğlu, Esra (2012)
  • Publisher: Balkan Medical Journal
  • Journal: Balkan Medical Journal (issn: 2146-3123)
  • Subject: Staphylococcus aureus, biofilm formation, Rhus coriaria, Indwelling device-associated infections | Staphylococcus aureus, biofilm formation, Rhus coriaria, Indwelling device-associated infections

Objective: Staphylococcus aureus (S. aureus) is one of the most commonly isolated bacterial pathogens in hospitals, and the most frequent cause of nosocomial infections. Nosocomial staphylococcal foreign-body infections related to biofilm formation are a serious threat, demanding new therapeutic and preventive strategies. Implantation of intravenous catheters and surgical implantation of prosthetic implants carry a risk of infection. In order to prevent all these effects of biofilms, a study was designed to observe the possible antibacterial effect of sumach (Rhus coriaria) on the biofilm formation of S. aureus. Material and Methods: The influence of varying concentrations of sumach on the formation of biofilms by 13 strains of Staphylococcus aureus was tested by a microelisa assay. Results: The significant differences between varying concentrations of sumach (0.1, 0.2, 0.5 and 1.0 μl/ml) were observed in four methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and nine methicillin sensitive Staphylococcus aureus (MSSA) (p<0.05). In bacteria, a dose-related decrease in the formation of slime, which is a major virulence factor of staphylococcal infections, was observed. Conclusion: In our study, using 0.1, 0.2, 0.5 and 1.0 μl/ml of sumach, thirteen strains lost, 17%, 22%, 28% and 48% respectively of their capacity to produce biofilms. Sumach, which is a herbal product, can decrease the formation of biofilm, which is a major virulence factor in staphylococcal infections. Turkish Başlık: Staphylococcus Aureus'un Biyofilm Tabakasının Oluşumunda Sumağın Etkisi Anahtar Kelimeler: Staphylococcus aureus, Biyofilm oluşumu, Rhus coriaria, Yabancı cisim infeksiyonları Giriş: S. aureus hastanelerde çok yaygın olarak izole edilen patojen bakterilerden biridir ve nozokomiyal enfeksiyonların en sık sebebidir. Biyofilm oluşumu ile ilişkili nozokomiyal stafilokok yabancı cisim enfeksiyonları ciddi tehdittir ve yeni tedavi ile önleyici stratejiler gerektirir. İntravenöz kateterlerin implantasyonu, prostetik implantların cerrahi implantasyonu enfeksiyon riski taşır. Biyofilmlerin tüm bu etkilerini önleyebilmek için sumağın S. aureus biyofilm oluşumu üzerinde olası antibakteriyel etkilerini gözlemlemek için bu çalışma tasarlandı. Gereç ve Yöntem: Sumağın çeşitli konsantrasyonlarının 13 Staphylococcus aureus suşunun biyofilm oluşumuna etkisi mikroelisa yöntemiyle test edildi. Bulgular: Dört metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ve dokuz metisilin duyarlı Staphylococcus aureus'ta (MSSA) sumağın değişik konsantrasyonları (0.1, 0.2, 0.5 ve 1.0 µl/ml) arasında anlamlı farklılıklar gözlendi (p < 0.05). Bakterilerin tümünde stafilokok enfeksiyonlarında önemli bir virülans faktörü olan slime üretiminde dozla ilişkili azalma gözlendi ...
Share - Bookmark