The effect of instruction based on Kolb's experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies

Article Turkish OPEN
Gencel, İlke Evin;
(2008)
  • Publisher: Sinan OLKUN
  • Journal: issn: 1305-3515, eissn: 1305-3515
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Experiential learning,learning styles,Social Studies achievement. | Deneyimsel öğrenme, öğrenme stilleri, Sosyal Bilgiler dersi başarısı

Bu çalışmanın amacı, Kolb'un deneyimsel öğrenme kuramına dayalı eğitimin ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerin sosyal bilgileri dersine yönelik eğitimler, bu dersteki akademik başarıları ve öğrenilenlerin kalıcılığı üzerindeki etkisini ölçmek. Çalışma grubunu İzmir... View more
Share - Bookmark