Средства гимнастики и акробатики в подготовке специалистов танцевального искусства

Article Ukrainian OPEN
Sosina, Valentyna;
(2018)
 • Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts
 • Journal: Танцювальні студії (issn: 2617-3786, eissn: 2616-7646)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: хореографія; гімнастика; акробатика; підготовка; фахівці; танцювальне мистецтво | 796.4:[378:792.8 | choreography; gymnastics; acrobatics; training; specialists; dancing art | хореография; гимнастика; акробатика; подготовка; специалисты; танцевальное искусство

Цель исследования – выявить основные (базовые) средства гимнастики и акробатики, которые необходимы в подготовке специалистов танцевального искусства. Методы исследования. В процессе исследования были использованы теоретический анализ и обобщение научно-методической и с... View more
 • References (7)

  Dmytrenko, Yu.V., Havrysh, V.P., & Lytovchenko, H.O. (2006). Formuvannia metodolohii v tekhniko-estetychnykh vydakh sportu [Formation of methodology in techno-aesthetic sports]. In S.S. Yermakov (Ed.) Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu [Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical training and sports] (No. 5, pp. 20-22). Kharkiv: Kharkiv State Academy of Design and Arts [in Ukrainian].

  Ivanov, I.V., & Avramenko, O.V. (2014). Teoretychne obgruntuvannia predmetnoho vyvchennia khoreohrafii yak navchalnoi dystsypliny u profesiinii pidhotovtsi treneriv u skladno-koordynatsiinykh vydakh sportu z muzychnym suprovodom [Theoretical substantiation of the subject study of choreography as a discipline in the training of trainers in complex coordination sports with musical accompaniment]. In Fizychna kultura, sport ta zdorovia [Physical culture, sports and health], Proceedings of the 14th Internetional Scientific and Practical Conference (рр. 73-76). Kharkiv: Kharkiv State Academy of Physical Culture. Retrieved from http://hdafk. kharkov.ua/docs/konferences/konf_10_12_2014.pdf [in Ukrainian].

  Karpenko, L.A. (Ed.). (2003). Hudozhestvennaya gimnastika [Rhythmic gymnastics]. Moscow: Vserossiyskaya federatsiya hudozhestvennoy gimnastiki [in Russian].

  Kotenko, N.V. (2012). Osobennosti horeograficheskoy podgotovki v sportivnyih tantsah [Features of choreographic training in sport dancing]. Vestnik sportivnoy nauki, 2, 63-66 [in Russian].

  Nikiforova, A.V., Klochkova, A.A., & Lavruhina, G.M. (2010). Gimnastika kak neot'emlemaya chast v podgotovke artistov baleta [Gymnastics as an integral part in the preparation of ballet dancers]. In Materialyi Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, posvyaschennoy 75-letiyu hudozhestvennoy gimnastike [Proceedings of the Internetional Scientific Conference, dedicated to the 75th anniversary of rhythmic gymnastics] (pp. 74-83). St. Petersburg [in Russian].

  Sabantseva, T.V. (2017). Horeograficheskiy trenazh: suschnost, ponyatiya i znacheniya v fizicheskom vospitanii bakalavrov po napravleniyu podgotovki «horeograficheskoe iskusstvo» [Choreographic training: the essence, concepts and meanings in the physical education of bachelors in the direction of training “choreographic art”]. Nauka o cheloveke: gumanitarnyie issledovaniya, 3 (29), 157-161. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/ horeograficheskiy-trenazh-suschnost-ponyatiya-i-znachenie-v-fizicheskom-vospitanii-bakalavrov-po-napravleniyu-podgotovki [in Russian].

  Sosina, V.Yu., & Netolya, V.A. (2014). Akrobatika dlya vseh [Acrobatics for all]. Kyiv: National University of Ukraine on Physical Education and Sport [in Russian].

 • Metrics
Share - Bookmark