publication . Article . 2012

Modern stage and the directions of developing the accounting system for hedging corporate derivatives

Ковтун, Ірина Юріївна;
Open Access Ukrainian
  • Published: 06 Jul 2012 Journal: Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування (issn: 2617-5649, eissn: 2617-5630, Copyright policy)
  • Publisher: Житомирський державний технологічний університет
Abstract
Розкриваються особливості бухгалтерського обліку хеджування корпоративними деривативами, зорієнтованого на підтримку капіталу через системне управління ризиками. Містяться пропозиції щодо постановки обліку хеджування в сучасному правовому середовищі
Subjects
free text keywords: власний капітал; дериватив; інструмент капіталу; неттiнг; опцiон на акцiї; резерви капіталу; ризик; фiнансовий iнструмент; хеджування

1. Бойко К. Бухгалтерський облік хеджування шляхом укладання форвардних і ф'ючерсних контрактів / К. Бойко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 12. - С. 34-40. 2. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: практичний посібник / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. - К.: Лібра, 2004. - Розд. 19. - С. 498-579. 3. Грачова Р. Бухгалтерія для хеджерів і спекулянтів [Електронний ресурс] / Р. Грачова // Дебет- Кредит. - 2004. - № 7. - Режим доступу до журн. : http://www.dtkt.com.ua/show/1nid066.html. 4. Качалин В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами GAAP / В.В. Качалин. - М.: Эксмо, 2006. - 400 с. 5. Мус Герольд. Бухгалтерський облік: основи - завдання - розв'язання / Герольд Мус, Рольф Ханшманн ; пер. з нім. С. Лобачової. - К.: КНЕУ, 2000. - 386 с. 6. Плєшонкова Л.П. Фінансові інструменти / Л.П. Плєшонкова // Баланс. - 2002. - № 29. - С. 48-54. 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 „Фінансові інструменти”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 19.12.2001 р. № 1050/6241.// Все про бухгалтерський облік. - 2003. - № 14. - С. 42-46. 8. Роганова О.Я. Тринадцятий стандарт під мікроскопом: особливості оцінки та класифікації фінансових інструментів / О. Я. Роганова // Бухгалтерія. - 2005. - № 31. - С. 72-76. 9. James F. Green. CCH Accounting for Derivatives and Hedging 2008. - CCH Inc., 2007. - 1274 р.

Any information missing or wrong?Report an Issue