Виявлення та охорона ландшафтних пам’яток України

Article Ukrainian OPEN
Zviriaka, Anna;
(2018)
 • Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts
 • Journal: Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Museology and Monumental Studies (issn: 2617-9490, eissn: 2617-7943)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: identification; protection; landscape sights; cultural landscapes | виявлення; охорона; ландшафтні пам’ятки; культурний ландшафт | 008:712(477) | выявление; охрана; ландшафтные памятники; культурный ландшафт

The article is devoted to the detection and protection of landscape monuments of Ukraine.The relevance of the research is due to the imperfection of regulatory support, the lack of experience in protection and preservation of large landscaped areas, measures that would ... View more
 • References (13)
  13 references, page 1 of 2

  Bandarin, F., & Oers, R. van. (2013). Istoricheskii gorodskoi landshaft: Upravlenie naslediem v epokhu urbanizma [Historic Urban Landscape: Managing Heritage in the Age of Urbanism]. (M. Ignateva, & N. Strugova, Trans.). Kazan: Otechestvo [in Russian].

  Bilenkova, S.V., & Chernovskyi, O.K. (2005). Istorychnyi landshaft mista Chernivtsi u konteksti pryiniattia “Videnskoho memorandumu” [The historical landscape of the city of Chernivtsi in the context of the adoption of the “Vienna Memorandum”]. Pratsi Naukovo-doslidnoho instytutu pam'iatkookhoronnykh doslidzhen, 1, 22-33 [in Ukrainian].

  Gritcenko, V., & Burova, O. (2011). Rol muzeev-zapovednikov v sokhranenii kulturnogo landshafta [The role of conservation museums in preserving the cultural landscape]. In Upravlenie Vsemirnym naslediem i globalnye vyzovy sovremennosti, Proceedings of the International Scientific and Practical Seminar (pp. 39-44). Moscow [in Russian].

  Iievleva, V.P. (2010). Vplyv istorychnykh inzhenernykh sporud na formuvannia kyivskoho miskoho landshaftu [The Impact of Historical Engineering Facilities on the Formation of the Kyiv City Landscape]. Pratsi Naukovo-doslidnoho instytutu pam'iatkookhoronnykh doslidzhen, 5, 151-174 [in Ukrainian].

  Kolosok, B.V. (2008). Pryrodni strukturoutvoriuiuchi i formotvorchi chynnyky mista Uman [Natural structure-forming and form-forming factors of the city of Uman]. Pratsi tsentru pam'iatkoznavstva, 13, 25-31 [in Ukrainian].

  Melnyk, N.B. (2013). Problemy zberezhennia ta vykorystannia istorychnykh landshaftiv m. Halycha ta yoho okolyts [Problems of Preservation and Use of Historical Landscapes of Halych and its surroundings]. Pratsi Naukovo-doslidnoho instytutu pamiatkookhoronnykh doslidzhen, 8, 453-460 [in Ukrainian].

  Nekos, A.N., & Miroshnychenko, V.V. (2011). Kulturnyi landshaft: heohrafichnyi ta pravovyi aspekty [Cultural Landscape: Geographical and Legal Aspects]. Liudyna ta dovkillia. Problemy neoekolohii, 1-2, 69-73 [in Ukrainian].

  On Protection of Cultural Heritage. № 1805-ІІІ. (2000) [in Ukrainian].

  Prybieha, L. (2004). Istorychne seredovyshche yak pamiatkookhoronna katehoriia. Ukrainska akademiia mystetstva, 11, 177-185 [in Ukrainian].

  Sklad ta zmist naukovo-proektnoi dokumentatsii shchodo vyznachennia mezh i rezhymiv vykorystannia zon okhorony pam'iatok arkhitektury ta mistobuduvannia [Composition and content of scientifically-project documentation for determining the boundaries and regimes of use of zones of guard of sights of architecture and town-planning]. (2017). DSTU B B.2.2-10:2016, April 1, 2017. Kyiv: UkrNDNTs [in Ukrainian].

 • Metrics
Share - Bookmark