Исследование влияния вспомогательных веществ на фармако-технологические свойства таблеток экстракта грушанки круглолистной

Article English OPEN
Darzuli, Natalia; Hroshovyi, Taras; Sokolova, Kateryna; Podpletnyaya, Elena;
(2018)
 • Publisher: PRIVAT COMPANY "TECHNOLOGY CENTER"
 • Journal: ScienceRise: Pharmaceutical Science (issn: 2519-4852, eissn: 2519-4844)
 • Subject: УДК 615.014.21/.771:615.453.6:615.322:582.688.3 | round-leaved wintergreen; tablets; mathematical planning of the experiment; plant extracts; pharmacological and technological properties of the tablets | грушанка круглолиста; таблетки; математичне планування експерименту; рослинні екстракти; фармако-технологічні властивості таблеток | грушанка круглолистная; таблетки; математическое планирование эксперимента; растительные экстракты; фармако-технологические свойства таблеток

Aim of the work. To study the influence of excipients on the pharmacological and technological properties of round-leaved wintergreen extract tablets.Methods. The subject of the study were 27 series of round-leaved wintergreen extract tablets. The study of the influence... View more
 • References (12)
  12 references, page 1 of 2

  1. Hromovyk B. P., Yurchenko E. V, Pavlychko S. S. Monytorynh otnoshenyia potrebytelei k prymenenyiu preparatov rastytelnoho proyskhozhdenyia // Provyzor. 2000. Issue 14. P. 14-16.

  2. Darzuli N., Denys A., Hroshovyi T. Marketing research of the market of drugs and dietary supplements used for treatment of inflammatory diseases of the urinary system // Pharmaceutical review. 2017. No. 4. P. 76-81. doi: 10.11603/2312- 0967.2017.4.8376

  3. Darzuli N. P., Hroshovyi T. A. Vykorystannia hrushanky kruhlolystoi v medytsyni ta farmatsii, perspektyvy stvorennia novykh likarskykh zasobiv na yii osnovi // Fitoterapiia. Chasopys. 2015. Issue 3. P. 55-58.

  4. Allen L., Ansel H. Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems. Philadelphia-Baltimore-New York, 2014. 794 p.

  5. Khadzhieva Z. D., Kuznetsov A. V., Biryukova D. V. Tekhnologicheskie aspekty ispol'zovaniya vspomogatel'nykh veshhestv v proizvodstve lekarstvennykh preparatov. Fundamental'nye issledovaniya. 2012. Issue 5. P. 436-440.

  6. Chuyeshov V. I., Hladukh Ye. V., Sayko I. V. Tekhnolohiya likiv promyslovoho vyrobnytstva. Part 1. Kharkiv: NfaU, Oryhinal, 2012. 694 p.

  7. Encyclopedia of Рharmaceutical Тechnology / ed. by J. Swarbrick. New York: Informa Healthcare USA, 2007. 4372 p.

  8. Hureieva S. M. Vybir dopomizhnykh rechovyn z metoiu rozrobky skladu tabletok z amizonom // Klinichna farmatsiia, farmakoterapiia ta medychna standartyzatsiia. 2015. Issue 1-2 (26-27). P. 32-38.

  9. Bekchanov Kh. K., Usubbaev A. M., Usubbaev M. U. Optimizatsiya sostava i razrabotka tekhnologii tabletok "Mumifer" s primeneniem metoda matematicheskogo planirovaniya eksperimenta // Khimiko-farmatsevticheskiy zhurnal. 2005. Vol. 39, Issue 5. P. 46-48.

  10. Derzhavna Farmakopeia Ukrainy. Vol. 1. Kharkiv: Derzhavne pidpryiemstvo «Ukrainskyi naukovyi farmakopeinyi tsentr yakosti likarskykh zasobiv», 2015. 1135 p.

 • Similar Research Results (1)
 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark