publication . Article . 2020

ЛИТОГЕНЕЗ ТЕРРИГЕННЫХ ПОРОД И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫЕ СВОЙСТВА НИЖНЬОКАМЕННОУГОЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ

Stryzhak, Liudmyla I.; Aleksieienkova, Maryna V.; Stryzhak, Vasyl P.;
Open Access Ukrainian
  • Published: 30 Dec 2020 Journal: Collection of Scientific Works of the Institute of Geological Sciences of the NAS of Ukraine (issn: 2522-9761, eissn: 2522-9753, Copyright policy)
  • Publisher: Institute of Geological Sciences, NAS of Ukraine
Abstract
На основі літолого-петрографічних досліджень кернового матеріалу 28 свердловин Срібненської депресії (центральна частина Дніпровсько-Донецької западини) показано літогенетичні перетворення, що відбуваються в глибокозанурених (більше 5000 м)  пісковиках нижнього карбону. За характером структурних  та мінералогічних перетворень встановлено вторинні (постседиментаційні) процеси літогенезу теригенних порід-колекторів вуглеводнів і виявлено  їх вплив на колекторські властивості.
Subjects
free text keywords: Dnipro-Donets depression, lower carbon deposits, sandstones, litogenesis, 552, Днепровско-Донецкая впадина, нижнекаменноугольные отложения, песчаники, литогенез

Ivanyshyn V.A., 2013. Heolohiia i naftohazonosnist Holotivshchynsko-Mekhedivsko-Lutsenkivsko-Svyrydivskoho strukturnoho vuzla v Dniprovsko-Donetskii zapadyni. Chernihiv: PVK «Desna», 336 р. (In Ukrainian).

Ivanyshyn V.A., Stryzhak. 2006. Rezultaty doslidzhen za metodom napivkilkisnoho spektralnoho analizu vmistu khimichnykh elementiv u vidkladakh nyzhnoho kar - bonu na Holotivshchynsko-Mekhedivsko-LutsenkivskoSvyrydivskii diliantsi v Dniprovsko-Donetskii zapadyni.

Sb. dokl. VI Mezhdunar. Konf. Krym-2005 «Heodynamyka, seismychnost y neftehazonosnost ChernomorskoKaspyiskoho rehyona», Aheo, Symferopol, pр. 107-117.

Katchenkov, S.M., 1959. Malyie himicheskie elementyi v osadochnyih porodah i neftyah. S.M. Katchenkov. L.: Gostoptehizdat, 271 р. (In Russian).

Стрижак // Сб. докл. VI Междунар. Конф. Крым-2005 «Геодинамика, сейсмичность и нефтегазоносность Чер- номорско-Каспийского региона», Агео, Симферополь, 2006 - с. 107-117.

Kontorovich A.E. 2008. Geologiya nefti i gaza. T. 2. Geohimiya. A.E Kontorovich. Novosibirsk. 592 р. (In Russian).

Korzhnev P.M., 2006. Litologiya turneysko-nizhnovizeyskih alyuvIalnih vidkladiv Dniprovsko-Donetskoyi zapadini (v zv'yazku z naftogazonosnIstyu). Extended abstract of candidate thesis in geological sciences. Kyiv, 21 р. (In Ukrainian).

Lukin A. E., 2000. In›ektsii glubinnogo uglevodorodno-polimineralnogo veschestva v glubokozalegayuschih porodah neftegazonosnyih basseynov: priroda, prikladnoe i gnoseologicheskoe znachenie. Geological journal (Heolohichnyi zhurnal), №2 (292). - pp. 7-21. (In Russian).

Manuscript received October 3, 2018; revision accepted November, 20, 2018

Any information missing or wrong?Report an Issue