publication . Article . 2013

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Open Access Ukrainian
  • Published: 23 Oct 2013 Journal: Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування (issn: 2617-5649, eissn: 2617-5630, Copyright policy)
  • Publisher: Житомирський державний технологічний університет
Abstract
Розглянуто методи оцінки нематеріальних активів в Україні та згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності. Досліджено сучасні підходи до оцінки об’єктів нематеріальних активів.
Subjects
free text keywords: intangibles; intellectual property; costing; comparative; income approaches; intellectual capital, нематеріальні активи; інтелектуальна власність; витратний; порівняльний; доходний підходи; інтелектуальний капітал

Заголовок з екрану. 4. Національний стандарт 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440 // http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=1185-2007-%EF 5. Методика оцінки майнових прав інтелектуальної власності, затв. Наказом Фонду державного майна України від 25.06.2008 р. - № 740. //http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0726-08 6. Святоцький О. Нематеріальні активи як складова майна підприємств, установ, організацій / О. Святоцький, Л. Федченко // Право України. - 1998. - № 3. - С. 81-83. 7. Шнейдеман Л.З. Учет новых видов имущества и операций / Л.З. Штейдман. - М. : Аврора, 1993. - 26 с. 8. Козырь Ю.В. Стоимость компании: оценка и управленческие решения. - [2-еизд.,перераб. и доп.] - М.:Альфа-Пресс, 2009. - 376 с.

Any information missing or wrong?Report an Issue