СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Article Ukrainian OPEN
Урусова, Зінаїда Петрівна;
(2013)
  • Publisher: Житомирський державний технологічний університет
  • Journal: Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування (issn: 2617-5649, eissn: 2617-5630)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: нематеріальні активи; інтелектуальна власність; витратний; порівняльний; доходний підходи; інтелектуальний капітал | intangibles; intellectual property; costing; comparative; income approaches; intellectual capital

The article analyzes methods of assessing intangible assets in Ukraine as well as in accordance with International Financial Reporting Standards. Contemporary approaches to assessing intangible assets have been researched.
  • References (1)

    Заголовок з екрану. 4. Національний стандарт 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440 // http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=1185-2007-%EF 5. Методика оцінки майнових прав інтелектуальної власності, затв. Наказом Фонду державного майна України від 25.06.2008 р. - № 740. //http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0726-08 6. Святоцький О. Нематеріальні активи як складова майна підприємств, установ, організацій / О. Святоцький, Л. Федченко // Право України. - 1998. - № 3. - С. 81-83. 7. Шнейдеман Л.З. Учет новых видов имущества и операций / Л.З. Штейдман. - М. : Аврора, 1993. - 26 с. 8. Козырь Ю.В. Стоимость компании: оценка и управленческие решения. - [2-еизд.,перераб. и доп.] - М.:Альфа-Пресс, 2009. - 376 с.

  • Metrics
Share - Bookmark