THE ISOLATION OF IONOGENIC SURFACTANTS FROM AQUEOUS SOIUTIONS BY PRECIPITATING AND SORPTION MICROFLOTATION METHODS

Article Ukrainian OPEN
Streltsova, E. A.; Chromysheva, E. A.;
(2016)
 • Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
 • Journal: Odesa National University Herald. Chemistry (issn: 2414-5963, eissn: 2304-0947)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: chemistry | мікрофлотація; адсорбція; поверхнево-активна речовина (ПАР); осаджувач; сублат; сорбент; очищення стічних вод | microflotation; adsorption; surfactant; precipitant; sublate; sorbent; purifying sewage

The manuscript is devoted to the establishment of colloid-chemical regularities of the ionogenic surfactants and flotation isolation process by precipitating and sorption microflotation methods in comparison with foam fractionating method and to the working out of the e... View more
 • References (16)
  16 references, page 1 of 2

  1. ÄÑÒÓ 3812-98. Îõîðîíà äîâê³ëëÿ òà ðàö³îíàëüíå ïîâîäaeåííÿ ç ðåñóðñàìè. Êîíòðîëü îïåðàòèâ- íèõ ñò³÷íèõ âîä î÷èñíèõ ñïîðóä ì³ñò ³ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ: Çàãàëüí³ ïîëîaeåííÿ. - Ââåä. 1999.07.01. - Îô³ö. âèä. - Ê.: Äåðaeñòàíäàðò Óêðà¿íè, 1999. - 6 ñ.

  2. Äåðaeàâí³ ñàí³òàðí³ ïðàâèëà ³ íîðìè. “Âîäà ïèòíà. ó㳺í³÷í³ âèìîãè äî ÿêîñò³ âîäè öåíòðàë³çîâàíî- ãî ãîñïîäàðñüêî-ïèòíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ”. - ÌÎÇ Óêðà¿íè â³ä 23.12.96 ð. - ¹ 333.

  3. Àíàëèòè÷åñêèé êîíòðîëü çà ñîäåðaeàíèåì ÏÀ è ñûðüÿ äëÿ íèõ â ðàçëè÷íûõ îáúåêòàõ îêðóaeàþùåé ñðåäû / Ïîä ðåä. Ï.À. Ïåòðîâà. - Áåëãîðîä: ÂÍÈÈÏÀÂ, 1991. - 80 ñ.

  9. Ñòðåëüöîâà Î. Î. Ô³çèêî-õ³ì³÷í³ îñíîâè ïðîöåñó ôëîòàö³éíîãî âèä³ëåííÿ ³îíîãåííèõ ïîâåðõíåâî- àêòèâíèõ ðå÷îâèí ³ç âîäíèõ ðîç÷èí³â òà ñò³÷íèõ âîä / Îäåñ. äåðae. óí-ò. - Îäåñà: Àñòðîïðèíò, 1997. - 140 ñ.

  18. Ñòðåëüöîâà Å. À., Õðîìûøåâà Å. À. Ôëîòàöèîííîå âûäåëåíèå àíèîííûõ ÏÀ // Ìàòåðèàëû ìåaeäóíàðîäíîé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé êîíôåðåíöèè «Ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû õèìè÷åñêîé òåõíîëîãèè íåîðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ». - Îäåññêèé ãîñóä. ïîëèòåõ. óíèâåð., 2001. - Ñ. 222-225.

  20. Ñòðåëüöîâà Å. À., Õðîìûøåâà Å. À. Cèíåðåçèñ ïåí, ñòàáèëèçèðîâàííûõ íåêîòîðûìè òåõíè÷åñêèìè ÏÀ // Òðóäû Îäåñ. ïîëèòåõ. óí-òà. - 2002. - âûï. 1(17). - Ñ. 194-196.

  21. Ñòðåëüöîâà Å. À., Õðîìûøåâà Å. À. Ñèíåðåçèñ ïåí ðàñòâîðîâ ïîâåðõíîñòíî-àêòèâíûõ âåùåñòâ // Èçâ. âóçîâ. Ãîðíûé aeóðíàë, Åêàòåðèíáóðã. - 2002. - ¹ 6. - Ñ. 94-97.

  22. Õàñêîâà Ò. Í., Êðóãëÿêîâ Ï. Ì. Èññëåäîâàíèå óíîñà aeèäêîñòè ñ ïåíîé â ïðîöåññàõ ïîâåðõíîñòíîãî êîíöåíòðèðîâàíèÿ ÏÀ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä // Êîëëîèä. ae. - 1989. - Ò. 51, ¹ 2. - Ñ. 325-332.

  28. Ôëîòàöèîííîå âûäåëåíèå êàòèîííûõ ÏÀÂ, ïðåäâàðèòåëüíî îñàaeäåííûõ ôåððè- è ôåððîöèàíèäîì êàëèÿ / Ë. Ä. Ñêðûëåâ, Å. À. Ñòðåëüöîâà, Ò. Ë. Ñêðûëåâà, Ë. Ì. Ñîëäàòêèíà // Èçâ. âóçîâ. Õèìèÿ è õèì. òåõíîë. - 1996. - Ò. 39, ¹ 1-2. - Ñ. 68-70.

  30. Ñêðûëåâ Ë. Ä., Ñàçîíîâà Â. Ô. Êîëëîèäíî-õèìè÷åñêèå îñíîâû çàùèòû îêðóaeàþùåé ñðåäû îò èîíîâ òÿaeåëûõ ìåòàëëîâ. Èîííàÿ ôëîòàöèÿ. - Ê.: ÓÌÊ ÂÎ, 1992. - 215 ñ.

 • Similar Research Results (2)
 • Metrics
Share - Bookmark