FEATURES OF INTERCONNECTION OF SELF-ESTEEM AND ANXIETY IN THE YOUNGER SCHOOL AGE

Article Ukrainian OPEN
Калюжна, Євгенія; Шевергіна, Марія;
(2015)
 • Publisher: Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти
 • Journal: Topical Issues of Pedagogy, Psychology and Professional Education (issn: 2410-4620, eissn: 2410-4620)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: younger school age; person; self-esteem; anxiety; personal formation; development; formation; social adaptability | младший школьный возраст; личность; самооценка; личностное образование; развитие; формирование; социальная адаптрованность | молодший шкільний вік; особистість; самооцінка; тривожність; особистісне утворення; розвиток; формування; соціальна адаптованість

 The article is devoted the phenomenology of anxiety and self-esteem of personality and the nature their interconnection in the younger school age. Is emphasized that self-esteem and anxiety are complex personal formations, which belong to basic personality traits. The ... View more
 • References (11)
  11 references, page 1 of 2

  1. Astapov V.M. Trevozhnost u detey / V.M.Astapov. - SPb.: Piter, 2004. - 224 s.

  2. Blonskiy P.P. Psihologiya mladshego shkolnika: Izbrannyie psihologicheskie trudyi / P.P.Blonskiy. - M.: Izdatelstvo Moskovskogo psihologo-sotsialnogo instituta , 2006. - 132 s.

  3. Borozdina L.V. Chto takoe samootsenka? / L.V.Borozdina // Psihologicheskiy zhurnal, 1992. - T.13. - # 4. - S. 99-101

  4. Grigorovich L.A. Pedagogika i psihologiya: uchebnoe posobie / L.A.Grigorovich, T.D.Martsinkovskaya. - M .: Gardariki, 2003. - S. 73-78 .

  5. Zaharova A.V. Issledovanie samootsenki mladshego shkolnika v uchebnoy deyatelnosti / A.V.Zaharova, T.Yu.Andruschenko // Voprosyi psihologii, 1980. - # 4. - S. 90-99 .

  6. Kostina, L. M. Metodyi diagnostiki trevozhnosti / L.M.Kostina. - SPb .: Rech, 2006. - 198 s.

  7. Miklyaeva A.V. Shkolnaya trevozhnost: diagnostika, profilaktika, korrektsiya / A.V.Miklyaeva, P.V.Rumyantseva. - SPb.: Rech, 2007. - 151 s.

  8. Prihozhan A.M. Trevozhnost u detey i podrostkov: psihologicheskaya priroda i vozrastnaya dinamika / A.M.Prihozhan. - M.: Moskovskiy psihologo-sotsialnyiy institut; Voronezh: Izdatelstvo NPO «MODEK», 2000. - S. 182-190 .

  9. Safin V.F. Psihologiya samoopredeleniya lichnosti: uchebnoe posobie / V.F.Safin. - Sverdlovsk: Sverdl. ped. institut, 1986. - 124 s.

  10. Spylberher Ch.D. Kontseptual'nыe y metodolohycheskye problemы yssledovanyya trevohy // Stress y trevoha v sporte / Sost. Yu.L.Khanyn. - M., 1983. - S. 12-24.

 • Metrics
Share - Bookmark