publication . Article . 2015

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ САМООЦЕНКИ И ТРЕВОЖНОСТИ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Калюжна, Євгенія; Шевергіна, Марія;
Open Access Ukrainian
  • Published: 10 Dec 2015 Journal: Topical Issues of Pedagogy, Psychology and Professional Education (issn: 2410-4620, eissn: 2410-4620, Copyright policy)
  • Publisher: Topical Issues of Pedagogy, Psychology and Professional Education
Abstract
Статья посвящена анализу феноменологии самооценки и тревожности личности, а также характера их взаимосвязи в младшем школьном возрасте. Отмечено, что самооценка и тревожность являются сложными личностными образованиями и относятся к фундаментальным свойствам личности. Продемонстрировано, что самооценка, как и тревожность – в любом возрасте являются социально обусловленными. Эмпирическим путем установлен характер взаимосвязи самооценки младшего школьника с уровнем его тревожности. По результатам корреляционного анализа выявлено: чем выше уровень самооценки младшего школьника, тем ниже уровень его тревожности; соответственно, чем ниже уровень самооценки, тем выше ...
Subjects
free text keywords: молодший шкільний вік; особистість; самооцінка; тривожність; особистісне утворення; розвиток; формування; соціальна адаптованість, младший школьный возраст; личность; самооценка; личностное образование; развитие; формирование; социальная адаптрованность, younger school age; person; self-esteem; anxiety; personal formation; development; formation; social adaptability

1. Astapov V.M. Trevozhnost u detey / V.M.Astapov. - SPb.: Piter, 2004. - 224 s.

2. Blonskiy P.P. Psihologiya mladshego shkolnika: Izbrannyie psihologicheskie trudyi / P.P.Blonskiy. - M.: Izdatelstvo Moskovskogo psihologo-sotsialnogo instituta , 2006. - 132 s.

3. Borozdina L.V. Chto takoe samootsenka? / L.V.Borozdina // Psihologicheskiy zhurnal, 1992. - T.13. - # 4. - S. 99-101

4. Grigorovich L.A. Pedagogika i psihologiya: uchebnoe posobie / L.A.Grigorovich, T.D.Martsinkovskaya. - M .: Gardariki, 2003. - S. 73-78 .

5. Zaharova A.V. Issledovanie samootsenki mladshego shkolnika v uchebnoy deyatelnosti / A.V.Zaharova, T.Yu.Andruschenko // Voprosyi psihologii, 1980. - # 4. - S. 90-99 .

6. Kostina, L. M. Metodyi diagnostiki trevozhnosti / L.M.Kostina. - SPb .: Rech, 2006. - 198 s.

7. Miklyaeva A.V. Shkolnaya trevozhnost: diagnostika, profilaktika, korrektsiya / A.V.Miklyaeva, P.V.Rumyantseva. - SPb.: Rech, 2007. - 151 s.

8. Prihozhan A.M. Trevozhnost u detey i podrostkov: psihologicheskaya priroda i vozrastnaya dinamika / A.M.Prihozhan. - M.: Moskovskiy psihologo-sotsialnyiy institut; Voronezh: Izdatelstvo NPO «MODEK», 2000. - S. 182-190 .

9. Safin V.F. Psihologiya samoopredeleniya lichnosti: uchebnoe posobie / V.F.Safin. - Sverdlovsk: Sverdl. ped. institut, 1986. - 124 s.

10. Spylberher Ch.D. Kontseptual'nыe y metodolohycheskye problemы yssledovanyya trevohy // Stress y trevoha v sporte / Sost. Yu.L.Khanyn. - M., 1983. - S. 12-24.

11. Kaluzhnaya E.N. Functional model of anxiety as stable features of personality / E.M.Kalyuzhna // Problemi suchasnoYi psihologIYi: zbIrnik naukovih prats Institutu psihologIYi ImenI G.S.Kostyuka NAPN UkraYini ta DVNZ “ZaporIzkiy natsIonalniy unIversitet” / Za red. S.D.Maksimenko, N.F.Shevchenko, M.G.Tkalich. - ZaporIzhzhya: ZNU, 2015. - # 2(8). - S. 97-102.

Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue