СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ УКРАИНЫ

Article Ukrainian OPEN
Sokolova, A. N.; Yurko, Т. S.; Klimenko, I. V.;
(2017)
 • Publisher: University of banking
 • Journal: Financial and credit activity: problems of theory and practice (issn: 2310-8770, eissn: 2306-4994)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: 330.322:631.1(477) | сельскохозяйственные предприятия; инвестиционный климат; капитальное инвестирование; финансовое инвестирование; прямое иностранное инвестирование | farms;, investment climate; capital investment; financial investment; foreign direct investment | сільськогосподарські підприємства; інвестиційний клімат; капітальне інвестування; фінансове інвестування; пряме іноземне інвестування

Globalization processes accelerate the pace of scientific and technological progress and innovation and require investment in innovation to enhance the efficiency of the national economy of our state and some of its branches, inter–industry complexes and sub–complexes a... View more
 • References (13)
  13 references, page 1 of 2

  1. Zvedenі pokaznyki sіlskogo hospodarstva. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/sg/sg_rik/sg_u/zp_u.html

  2. Petrenko, І. S. (2016). Іnvestytsіі zovnіshnoі dіialnostі Ukraіny za 2015 rik. Kyiv: Derzhavna sluzhba statistyky Ukraіny.

  3. Nakaz Derzhavnoi sluzhby statistyky Ukraіny. (2013, October). Pro zatverdzhennia form derzhavnykh statystychnykh sposterezhen zі statistyky kapіtalnykh іnvestytsіi, osnovnykh zasobіv ta budіvnytstva. Available at https://ukrstat.org/uk/norm_doc/2013/321/321_2013.htm

  4. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at http://www.ukrstat.gov.ua/

  5. Lupenko, Yu. O., & Mesel-Veseliak, V. Ya. (Eds.). (2016). Stratehіchnі napriami rozvytku sіlskoho hospodarstva Ukrainy na perіod do 2020 roku. Kyiv: NNTS «ІAE».

  6. Rynok tsinnykh paperіv. Evropeiskyi vybіr. Novі mozhlyvostі ta zrostannia. Available at http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1473066406.pdf

  7. Rukh rynku tsinnykh paperіv Ukrainy do svіtovykh standartіv zadlia ekonomіchnoho zrostania derzhavy. Available at http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1402491205.pdf

  8. Іnovatsіi dlia rozvytku rynku. Available at http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1370875350.pdf

  9. Ukrainskyi fondovyi rynok: vpevnenіst, stіikіst ta zrostannia. Available at: http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1340015412.pdf

  10. Shevchuk, V. O., & Іvaniuk, U. V. (2014). Vzaiemnyi vplyv sіlskoho hospodarstva і promyslovostі v Ukraini. Aktualnі problem ekonomіky, 7, 348-355.

 • Metrics
Share - Bookmark