publication . Master thesis . 2020

Delegering av vedtakskompetanse frå kommunar til interkommunale selskap etter kommunelova § 5-4 første ledd

Husabø, Silje Fagerli;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 10 Jul 2020
  • Publisher: The University of Bergen
  • Country: Norway
Abstract
Oppgåva tek føre seg delegering av vedtakskompetanse frå kommunane til eit interkommunalt selskap etter lov 22. juni 2018 om kommuner og fylkeskommuner (kommunelova) § 5-4 første ledd. Spørsmålet i oppgåva er om kommunar kan delegere vedtakskompetanse etter § 5-4 i saker som må følgje forvaltningslova sitt regelverk for sakshandsaming. Oppgåva ser spesielt på omsynet til demokratisk styring og korleis dette vert svekka ved omfattande delegering frå kommunar til eigne rettssubjekt som ikkje er ein del av det kommunale forvaltningshierarkiet.
Subjects
free text keywords: Interkommunale selskap, Kommunelov 2018, Delegering, Mastergrad, 737102
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue