publication . Master thesis . 2012

Samanlikning av det grøne sertifikatsystemet i England/Wales og Sverige

Heimvik, Arild;
Open Access Norwegian
  • Published: 29 May 2012
  • Publisher: The University of Bergen
  • Country: Norway
Abstract
Problemstillinga for oppgåva har vore: Ei samanlikning av det grøne sertifikatsystemet i England/Wales og Sverige. Korleis vil den spesielle fondsordninga med fokus på dei kvotepliktige leverandørane, slå ut på virkemåten til det britiske elsertifikatsystemet, i forhold til det svenske? Analysen har gått føre seg ved bruk av ein teoretisk analytisk modell som tek for seg oppbygginga og virkemåten til eit grønt sertifikatsystem. Basetilfellet var ei analyse av den svenske ordninga. Ved å modifisere modellen for å ta omsyn til den særeigne britiske fondsordninga og tilpassing frå leverandørane, utførde eg ein ny analyse for å sjå korleis det britiske sertifikatsys...
Subjects
free text keywords: Mastergrad, 734103
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue