publication . Master thesis . 2019

Kravet til sikringsgrunn ved midlertidig forføyning i immaterialrettssaker. En analyse av tvl. § 34-1 (1) bokstav b ved midlertidige forbud mot immaterialrettsinngrep

Skantze, Lars Kristian;
Open Access Norwegian
  • Published: 10 Dec 2019
  • Publisher: The University of Bergen
  • Country: Norway
Abstract
Oppgaven handler om hvordan kravet til sikringsgrunn etter tvisteloven § 34-1 (1) bokstav b skal tolkes og anvendes når det begjæres midlertidig forbud mot immaterialrettsinngrep. Verdiene som ligger i immaterielle rettigheter blir stadig viktigere i samfunnet, som følge av rask teknologisk utvikling og økende globalisering. Inngrep i slike rettigheter kan raskt føre til store tap og ulemper for rettighetshaveren. Det kan dessuten ta lang tid å håndheve enerettsposisjonen ved ordinær rettergang. Innen domstolene har avsagt rettskraftig dom i hovedsaken, kan eneretten derfor ha blitt utsatt for uopprettelig skade. Spørsmålet om hvordan kravet til sikringsgrunn sk...
Subjects
free text keywords: Mastergrad, 737102, immaterialrettssaker, håndhevelse, immaterialrett, midlertidig sikring, kravet til sikringsgrunn, tvl. § 34-1 (1) bokstav b, immaterialrettsinngrep, midlertidige forbud, tvisteloven, håndheving, midlertidig forføyning
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue