Ground test of satellite constellation based quantum communication

Preprint English OPEN
Liao, Sheng-Kai; Yong, Hai-Lin; Liu, Chang; Shentu, Guo-Liang; Li, Dong-Dong; Lin, Jin; Dai, Hui; Zhao, Shuang-Qiang; Li, Bo; Guan, Jian-Yu; Chen, Wei; Gong, Yun-Hong; Li, Yang; Lin, Ze-Hong; Pan, Ge-Sheng; Pelc, Jason S.; Fejer, M. M.; Zhang, Wen-Zhuo; Liu, Wei-Yue; Yin, Juan; Ren, Ji-Gang; Wang, Xiang-Bin; Zhang, Qiang; Peng, Cheng-Zhi; Pan, Jian-Wei;
(2016)
 • Subject: Quantum Physics
  arxiv: Physics::Space Physics

Satellite based quantum communication has been proven as a feasible way to achieve global scale quantum communication network. Very recently, a low-Earth-orbit (LEO) satellite has been launched for this purpose. However, with a single satellite, it takes an inefficient ... View more
 • References (11)
  11 references, page 1 of 2

  [1] C.-Z. Peng, T. Yang, X.-H. Bao, J. Zhang, X.-M. Jin, F.-Y. Feng, B. Yang, J. Yang, J. Yin, Q. Zhang, et al., Phys. Rev. Lett. 94, 150501 (2005).

  [2] T. Schmitt-Manderbach, H. Weier, M. Furst, R. Ursin, F. Tiefenbacher, T. Scheidl, J. Perdigues, Z. Sodnik, C. Kurtsiefer, J. G. Rarity, et al., Phys. Rev. Lett. 98, 010504 (2007).

  [3] X.-M. Jin, J.-G. Ren, B. Yang, Z.-H. Yi, F. Zhou, X.-F. Xu, S.-K. Wang, D. Yang, Y.-F. Hu, S. Jiang, et al., Nature Photonics 4, 376 (2010).

  [4] J. Yin, J.-G. Ren, H. Lu, Y. Cao, H.-L. Yong, Y.-P. Wu, C. Liu, S.-K. Liao, F. Zhou, Y. Jiang, et al., Nature 488, 185 (2012), ISSN 0028-0836.

  [5] X.-S. Ma, T. Herbst, T. Scheidl, D. Wang, S. Kropatschek, W. Naylor, B. Wittmann, A. Mech, J. Ko er, E. Anisimova, et al., Nature 489, 269 (2012).

  [6] J.-Y. Wang, B. Yang, S.-K. Liao, L. Zhang, Q. Shen, X.-F. Hu, J.-C. Wu, S.-J. Yang, H. Jiang, Y.-L. Tang, et al., Nature Photonics 7, 387 (2013), ISSN 1749-4885.

  [7] S. Nauerth, F. Moll, M. Rau, C. Fuchs, J. Horwath, S. Frick, and H. Weinfurter, Nature Photonics 7, 382 (2013), ISSN 1749-4885.

  [8] J. Yin, Y. Cao, S.-B. Liu, G.-S. Pan, J.-H. Wang, T. Yang, Z.-P. Zhang, F.-M. Yang, Y.-A. Chen, C.-Z. Peng, et al., Optics express 21, 20032 (2013).

  [9] G. Vallone, D. Bacco, D. Dequal, S. Gaiarin, V. Luceri, G. Bianco, and P. Villoresi, Phys. Rev. Lett. 115, 040502 (2015).

  [10] H. Xin, Science 332, 904 (2011).

 • Similar Research Results (1)
 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark