BigDataBench: a Big Data Benchmark Suite from Internet Services

Preprint English OPEN
Wang, Lei; Zhan, Jianfeng; Luo, Chunjie; Zhu, Yuqing; Yang, Qiang; He, Yongqiang; Gao, Wanling; Jia, Zhen; Shi, Yingjie; Zhang, Shujie; Zheng, Chen; Lu, Gang; Zhan, Kent; Li, Xiaona; Qiu, Bizhu;
(2014)

As architecture, systems, and data management communities pay greater attention to innovative big data systems and architectures, the pressure of benchmarking and evaluating these systems rises. Considering the broad use of big data systems, big data benchmarks must inc... View more
Share - Bookmark