DeepRT: deep learning for peptide retention time prediction in proteomics

Preprint English OPEN
Ma, Chunwei; Zhu, Zhiyong; Ye, Jun; Yang, Jiarui; Pei, Jianguo; Xu, Shaohang; Zhou, Ruo; Yu, Chang; Mo, Fan; Wen, Bo; Liu, Siqi;
(2017)
  • Subject: Quantitative Biology - Quantitative Methods
    acm: ComputingMethodologies_PATTERNRECOGNITION

Accurate predictions of peptide retention times (RT) in liquid chromatography have many applications in mass spectrometry-based proteomics. Herein, we present DeepRT, a deep learning based software for peptide retention time prediction. DeepRT automatically learns featu... View more
Share - Bookmark