publication . Other literature type . 2017

КРИТИЧКИТЕ ОДГЛАСИ ЗА ПРЛИЧЕВИТЕ ПРЕВЕДУВАЧКИ АКЦИИ НА ХОМЕРОВАТА ИЛИЈАДА ВО XIX ВЕК

Angelovski, Darin;
Open Access Macedonian
  • Published: 01 Jan 2017 Journal: Filološke studije, volume 15, issue 1 (eissn: 1857-6060, Copyright policy)
  • Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
Abstract
Трудот ги согледува критичките одгласи за Прличевите преведувачки акции на Хомеровата Илијада на т.н. општословенски јазик. Вниманието ќе биде насочено кон вредносните судови на уредниците на списанието Читалище, каде што бил објавен дел од првото пеење на Илијадата, Марко Балабанов, Лазар Јовчев и Петко Славејков. Во трудот, исто така, се согледуваат и крајно негативните искажувања на Нешо Бончев, Христо Ботев и Љубен Каравелов како и подоцнежните умерени критички стојалишта на оваа тема искажани од Константин Величков, Евтим Спространов и Александар Теодоров-Балан. Оттука, преведувачката постапка на Илијадата се согледува како израз на идеите за словенско инте...
Subjects
free text keywords: Хомер; Илијада; Григор Прличев; превод; XIX век; рецепција; критика
Any information missing or wrong?Report an Issue