Socijalna (ne)osjetljivost hrvatske Crkve

Other literature type Croatian OPEN
BALOBAN, Stjepan;
(2001)
  • Publisher: Catholic Faculty of Theology, University of Zagreb
  • Journal: Bogoslovska smotra,volume 70,issue 3-4 (issn: 0352-3101, eissn: 1848-9648)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: socijalna osjetljivost; socijalni angažman; dobrovoljstvo; hrvatski katolici; službeni predstavnici Crkve | social sensitivity; social engagement; voluntary work; Croatian Catholics; official representatives of the Church

U Hrvatskoj je, kao tranzicijskoj zemlji, posljednjih godina veoma aktualna tema o socijalnoj osjetljivosti odnosno neosjetljivosti Crkve. Ta se tema u članku obrađuje na osnovu tri socio-religijska istraživanja provedena u Hrvatskoj od 1997. do 1999. godine. Prva dva i... View more
Share - Bookmark