publication . Other literature type . 1986

Карпинското евангелие и неговото место меѓу словенските полни апракоси

Десподова, Вангелија;
Open Access Macedonian
  • Published: 01 Jan 1986 Journal: Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, issue 36 (issn: 0583-6255, eissn: 1849-1049, Copyright policy)
  • Publisher: Old Church Slavonic Institute
Abstract
По својата намена и редоследот на евангелските четива во рамките на целата книга Капринското ев. представува поли апракос, но според класификацијата на Г. А. Воскресенски тоа не спаѓа во втората, туку во првата редакција. Лексиката на Крп е многу архаична и посебно блиска со ракописите од првата редакција на евангелискиот текст, а исто така и со лексиката на постарите триоди. Според класификацијат на словенските полни апракоси што је врши Л. П. Жуковскаја е од триот на Мстиславово ев. и спаѓа во 5 група Според нас, тоа спаѓа во 10 група, эашто дополнителната седмица почнува со саботата и има четива эа сите денови. За да го определиме местото на Кро меѓу полните ...
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue