Карпинското евангелие и неговото место меѓу словенските полни апракоси

Other literature type Macedonian OPEN
Десподова, Вангелија;
(1986)

По својата намена и редоследот на евангелските четива во рамките на целата книга Капринското ев. представува поли апракос, но според класификацијата на Г. А. Воскресенски тоа не спаѓа во втората, туку во првата редакција. Лексиката на Крп е многу архаична и посебно блис... View more
Share - Bookmark