ГОЛЕМАТА (МАЛАТА) БУКВА ВО ПИШАНАТА ПРАКТИКА НА МАКЕДОНСКИОТ СТАНДАРДЕН ЈАЗИК (ПОИМИ ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО)

Other literature type Macedonian OPEN
Januševa, Violeta; Jurukovska, Jana;
(2015)
 • Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
 • Journal: Filološke studije,volume 13,issue 1 (eissn: 1857-6060)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: голема буква; мала буква; пишана практика

Во пишаната практика на македонскиот стандарден јазик,многу често, се забележуваат неусогласеност и недоследност, во однос на употребата на правилата за пишување на гласовите и на збороформите. Во оваа смисла, особено се важни поимите од областа на образованието, кои, м... View more
 • References (4)

  Алексовска, С. 2010. Хемија за VIII-мо одделение во осумгодишно основно образование. Скопје, Министерство за образование и наука. Преземено од http://www.scribd.com/doc/241921439/Hemija-8-Oddelenie-pdf#scribd, на 18.1.2015

  Биологија за VII одделение за основно осумгодишно образование. Преземено од http://e-ucebnici.mk/sites/e-ucebnici.mk/files/osnovno/7_odd/biologija_7_ k2.pdf, на 18.1.2015

  Бојкоска, С, Минова-Ѓуркова, Л, Пандев, Д, Цветковски, Ж. 2001. Македонски јазик за средното образование (под редакција на Минова-Ѓуркова Л, V изменето издание). Скопје, Просветно дело

  Бошковиќ, К., Илиевска, С. 2011. Македонски јазик и литература за III година

 • Metrics
Share - Bookmark