UTJECAJ EKSCENTRICITETA NA UNUTARNJE SILE U REŠETCI

Other literature type Croatian OPEN
Junušić, Sanja; Anić, Nikola; Jurić, Aleksandar;
(2010)

U radu je analiziran utjecaj ekscentriciteta kod rešetkastih nosača na unutarnje sile u štapovima. Analiza je provedena na konkretnom ravninskom rešetkastom nosaču s unaprijed odabranim dimenzijama nosača. Pretpostavka je da su štapovi ispune potpuno upeti u pojaseve ka... View more
 • References (5)

  [1] Jurić, A. 1998: Primjena nelinearnog numeričkog modela na stabilnost i nosivost ravninskih čeličnih konstrukcija, magistarski rad, Grañevinski fakultet sveučilišta u Splitu, Split

  [2] Mihanović, A. 1993: Stabilnost konstrukcija, DHGK, Zagreb

  [3] Programski paket, 2009: CSI SAP2000 INTEGRATED SOFTWARE FOR STRUCTURAL ANALYSIS & DESIGN V14

  [4] Radić I., Markulak, D., Mikolin, M. 2010: Design and FEM Modelling of Steel Truss Girder Joints, Strojarstvo 52 (2) 125-135.

  [5] Gazić, G., Jurić, A., Draganić, H. 2010: Analiza stabilnosti čeličnih rešetki, GNP Žabljak.

 • Similar Research Results (1)
 • Metrics
Share - Bookmark