publication . Other literature type . 2015

Средбата на Човекот со Соларис (кон Соларис од Станислав Лем)

Ismajloska, Mersiha;
Open Access Macedonian
  • Published: 01 Jan 2015 Journal: Filološke studije, volume 13, issue 2 (eissn: 1857-6060, Copyright policy)
  • Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
Abstract
Планетата Соларис, преку својот океан, има капацитет да ги извлече најсилните записи од мозоците на екипажот, а тие записи најмногу се врзани со емоции на тага, болка, уживање. Од нив го создава нивниот партнер/противник кој ги преиспитува не само нивните туку и своите граници. Како средство за извлекување на записите, Океанот го користи сонот, една од човечките активности кои барем за уметноста била секогаш доведувана во врска со мистичното, чудесното, алхемиското. За психологијата, сонот е јазикот на несвесното, а токму оттаму Океанот ги влече своите информации. Ги влече без вообичаената цензура за која најчесто се зборува во човечки термини.
Subjects
free text keywords: Станислав Лем; Соларис; фантазија; научна-фантастика; несвесно; архетип; сон; меморија; контакт

Jung. Gustav Carl. 1984. O psihologij nesvesnog. Matica Srpska: Novi Sad Капушевска-Дракулевска. Лидија. 1998. Во лавиринтите на фантастиката. Магор: Скопје. 2006. Маргарита по трагите на Мајсторот. Магор: Скопје.

Lakan. Žak. 1993. Spisi (izbor). Biblioteka danasni svet: Beograd. 2007. Lacan, Jacques. Écrits. New York London, W.W. Norton & Company.

Мојсиева-Гушева. Јасмина. Сонот или од другата страна на реалноста. Електронско списание LiterNet: http://liternet.bg/publish15/ja_mojsieva-gu sheva/sonot.htm

Sagan. Carl. 1997. Contact. Pocket: New York.

Fromm. Erih.1989. Anatomija ljudske destruktivnosti. Zagreb, NAPRIJED Шницлер, Артур.2002. Новела за сонот. Скопје: Темплум.

(grupa autorа). 2011. Žak Lakan i izazov psihoanalize. QT časopis za kvir teoriju i kulturu: Beograd.

Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue