publication . Other literature type . 2017

ЕГЗИЛОТ СФАТЕН КАКО ЛИНГВИСТИЧКИ НАСТАН

Smilevski, Goce;
Open Access Macedonian
  • Published: 01 Jan 2017 Journal: Filološke studije, volume 15, issue 2 (eissn: 1857-6060, Copyright policy)
  • Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
Abstract
Овој текст ги проучува различните перспективи и интерпретации на односот помеѓу егзилот и јазикот. Во него се поаѓа од поврзаноста на јазикот со начините на перцепцијата на светот и на Другиот, за кои пишува Азаде Сејхан, осврнувајќи се на пишувањата на Ханс-Георг Гадамер и Емануел Левинас, а се анализира и ставот на Амин Малуф за јазикот како еден од конститутивните елементи на идентитетот. Понатаму текстот се фокусира на односот помеѓу јазикот и егзилот и на трансформативната димензија која на субјектот му ја носи тој однос, преку видувањата на овој феномен на Лешек Колаковски, Чеслав Милош, Нина Берберова, Едвард Саид и Јосиф Бродски, кој егзилот го разбира к...
Subjects
free text keywords: егзил; јазик; идентитет; Азаде Сејхан; Лешек Колаковски; Чеслав Милош; Јосиф Бродски; Едвард Саид
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue