ЕГЗИЛОТ СФАТЕН КАКО ЛИНГВИСТИЧКИ НАСТАН

Other literature type Macedonian OPEN
Smilevski, Goce;
(2017)
  • Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
  • Journal: Filološke studije,volume 15,issue 2 (eissn: 1857-6060)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: егзил, јазик, идентитет, Азаде Сејхан, Лешек Колаковски, Чеслав Милош, Јосиф Бродски, Едвард Саид

Овој текст ги проучува различните перспективи и интерпретации на односот помеѓу егзилот и јазикот. Во него се поаѓа од поврзаноста на јазикот со начините на перцепцијата на светот и на Другиот, за кои пишува Азаде Сејхан, осврнувајќи се на пишувањата на Ханс-Георг Гадам... View more
Share - Bookmark