publication . Article . Other literature type . 2003

Subordinate final and causal clauses in Slovak dialects

Žigo, Pavol;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2003 Journal: Hrvatski Dijalektološki Zbornik (issn: 0439-691X, eissn: 2459-4849, Copyright policy)
  • Publisher: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Abstract
Cielbm näsho prispevku je niekolko zäkladnych poznatkov o süvetiach s pricinnymi a ücelovymi vetami v slovenskych narečiach s ohladom na his- torickü kontinuitu ich vyvinu. Kedže slovenska närecovä syntax nie ja spraco- vanä na takej ürovni ako hläskoslovie, tvaroslovie, slovna zäsoba a tvorenie slov (Atlas slovenskeho jazyka, Bratislava 1968-1984), nebude sa naša Charakteristika opierai o areälove kriteriä (zatiaT jedinym spolählivym vychodiskom systematickeho vyskumu närecovej syntaxe je opis casovych vedlajsich viet v slovenskych narečiach od A. Ferenčikovej (1986)).
Subjects
free text keywords: Philology. Linguistics, P1-1091, slovački dijalekti; finalne rečenice; uzročne rečenice; tipologijska odlika vremena; nepostojanje poretka; jednodimenzionalnost; koherentnost; jednosmjernost, Slovac dialects; final clause; causal clause; typological qualites of time; orderliness; single-dimensionality; coherence; single-directionality; infinitude
16 references, page 1 of 2

Beličova, H., Sedlaček, J.: Slovanske souveti. Praha. Academia, nakladatelstvi ČSAV 1990.228 s.

Dubnička, J.: Čas a kauzalita. Bratislava. Veda 1986. 204 s.

Ferenčikova, A.: Časove podrad'ovacie suvetie v slovenskych narečiach. Jazykovednć šttidie. XX. Bratislava, Veda 1986. 136 s. + priloha.

Historicky slovnik slovenskeho jazyka. Zv. 1.-4. Red. M. Majtän. Bratislava. Veda 1991- 1995

Krajčovič, R.. Vyvin slovenskeho jazyka a dialektolćgia. Bratislava. SPN 1988. 344 s.

Matejčik, J.: Lexika Novohradu. Vecny slovnik. Martin. Vydavatel'stvo Osveta 1975.312+36 s.

Nebeska, I.: K semantice souveti s vedlejši vetou tičelovou. In: Slovo a slovesnost, XXXV, 1974, s. 271-277.

Oravec, J., Ferenčikova, A.: Inventar syntaktickych javov v slovenskych närečiach. Dotaznik. Bratislava 1974. 210 s.

Orlovsky, J.: Gemersky närecovy slovnik. Matrin. Vydavatel'stvo Osveta 1982, 424 s.

Ripka, I,: Dolnotrenčianske narečia. Bratislava. Veda, vydavatel'stvo SAV1975, 279 s.

Slovnik slovenskych nareči. Zv. 1. Red. I. Ripka. Bratislava. Veda, vydavatefstvo SAV 1994. 936 s.

Zeman, J.: K otäzce pretržitosti a nepretržitosti času. In: Filozoficky časopis. 30, 1982, s. 399-405.

Žigo, P.: O formälnych znakoch učclovvdi viet v predspisovnej slovenčine. Slovenska reč 1, 46, 1981, s. 36-42.

Žigo, R: Kategoria času v slovenskom jazyku. Bratislava. Univerzita Komenskeho 1997. 115 s.

HSSJ - Historicky slovnik slovenskeho jazyka. Zv. 1.-4. Red. M. Majtän. Bratislava, Veda 1991- 1995

16 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . Other literature type . 2003

Subordinate final and causal clauses in Slovak dialects

Žigo, Pavol;