Современи “модели” на организација на власта: дилеми и предизвици

Other literature type Macedonian OPEN
Siljanovska Davkova, Gordana;
(2011)
  • Publisher: Faculty of Law of University of Zagreb
  • Journal: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, volume 61, issue 2 (issn: 0350-2058, eissn: 1849-1154)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: демократија; владеење; парламентарен модел; претседателски модел | demokracije; upravljanja; parlamentarni model; predsjednički model | democracy; governance; parliamentary model; presidential model

Авторката на овој труд има намера да покаже и да докаже дека традиционалната дихотомија: парламентарен–претседателски систем има релативна методолошка вредност, со оглед на хибридниот карактер на современите модели на организација на власта. Се разбира, ни македонскиот ... View more
Share - Bookmark