ЗА ИМЕТО НА ГРАДОТ КРИВА ПАЛАНКА

Other literature type Macedonian OPEN
Miovska, Vesna;
(2015)
 • Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
 • Journal: Filološke studije,volume 13,issue 2 (eissn: 1857-6060)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: ојконими; хидроними; топоними; етимологија

Крива Паланка (град во североисточниот дел на Македонија) е двокомпонентно име од крива (= река) „река што кривули“ и паланка „мал град, гратче“. Градот првично се нарекувал Крива Река, а подоцна Крива Река Паланка. Турското именување било Егри Дере (превод на словенско... View more
 • References (4)

  Кн Мак = В. Кънчов, Македония, етнография и статистика, Избрани произведения, том II, София 1970.

  Поп 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 1994, 2002 = Население по возраст и по пол, по населени места, според пописите спроведени во Република Македонија по Втората светска војна, книга II, III, Скопје 2006.

  Ст-Ден = Е. Стоевска-Денчова, Кривопаланечкиот говор, Посебни изданија, кн. 42, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2004. Стој I = Љ. Стојановиħ, Стари српски записи и натписи, књ. I, Београд 1902.

  Тур док V/5 = Опширен пописен дефтер за Ќустендилскиот санџак од 1570 г., том V, книга 5, Скопје 1995.

 • Metrics
Share - Bookmark