publication . Other literature type . 2015

ЗА ИМЕТО НА ГРАДОТ КРИВА ПАЛАНКА

Miovska, Vesna;
Open Access Macedonian
  • Published: 01 Jan 2015 Journal: Filološke studije, volume 13, issue 2 (eissn: 1857-6060, Copyright policy)
  • Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
Abstract
Крива Паланка (град во североисточниот дел на Македонија) е двокомпонентно име од крива (= река) „река што кривули“ и паланка „мал град, гратче“. Градот првично се нарекувал Крива Река, а подоцна Крива Река Паланка. Турското именување било Егри Дере (превод на словенското именување), а подоцна Егри Дере Паланка. Крива Река во горниот ток, во средновековието, се нарекувала Сарандапор „40 брода“. Турското именување било Крк Гечид (превод на грчкото именување). Во врска со овие именувања се прават споредби со хидроними и топоними.
Subjects
free text keywords: ојконими; хидроними; топоними; етимологија

Кн Мак = В. Кънчов, Македония, етнография и статистика, Избрани произведения, том II, София 1970.

Поп 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 1994, 2002 = Население по возраст и по пол, по населени места, според пописите спроведени во Република Македонија по Втората светска војна, книга II, III, Скопје 2006.

Ст-Ден = Е. Стоевска-Денчова, Кривопаланечкиот говор, Посебни изданија, кн. 42, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2004. Стој I = Љ. Стојановиħ, Стари српски записи и натписи, књ. I, Београд 1902.

Тур док V/5 = Опширен пописен дефтер за Ќустендилскиот санџак од 1570 г., том V, книга 5, Скопје 1995.

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue