publication . Other literature type . 2012

Collision between Vehicles Owned by the Same Leasing Company and the Issue of Third Party in Automobile Liability Insurance

Radionov, Nikoleta; Padovan, Adriana Vincenca;
Open Access Croatian
  • Published: 01 Jan 2012 Journal: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, volume 62, issue 4 (issn: 0350-2058, eissn: 1849-1154, Copyright policy)
  • Publisher: Faculty of Law of University of Zagreb
Abstract
U radu se razmatraju pravni odnosi koji nastaju u slučaju sudara dvaju (ili više) vozila u vlasništvu istog leasing društva (slučaj leasing – leasing). Prema uvriježenoj praksi na domaćem tržištu osiguranja, u takvim slučajevima dolazi do isključenja iz osiguranja šteta na vozilu temeljem osiguranja automobilske odgovornosti (AO), s obzirom na to da su vozila u vlasništvu istog leasing društva koje je i jedini osiguranik po policama AO oba (ili više) vozila sudionika nezgode. Primatelj leasinga u takvim slučajevima pojavljuje se samo kao ugovaratelj osiguranja AO, tj. kao osoba koja podnosi financijski teret sklapanja ugovora o osiguranju AO, no bez prava po toj...
Subjects
free text keywords: leasing – leasing; osiguranje automobilske odgovornosti; AO; kasko osiguranje; sudar vozila u leasingu; korisnik vozila, leasing - leasing; automobile liability insurance; AL; comprehensive insurance; collision of the vehicles owned by the leasing company; vehicle user, Leasing – Leasing; Kraftfahrzeugversicherung; Kaskoversicherung; Zusammenstoß von Fahrzeuge in Leasing; Fahrzeugbenutzer

9 Prvo pravo obvezno osiguranje uvela je Danska 1918. godine. ©vedska ga je uvela 1929. godine, zatim Austrija i Ujedinjeno Kraljevstvo 1930. godine, a tridesetih godina 20. st. to su uËinile ©vicarska, Lihtenπtajn, Luksemburg, Monako, »ehoslovaËka i NjemaËka. Vidi ΔurkoviÊ, M., Obvezna osiguranja u prometu, Inaeenjerski biro, Zagreb, 2007., str. 12 - 13. Massachusetts je prva draeava SAD-a koja je uvela obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti, i to 1927. godine. Vidi Ryan, J. G., Massachusetts tries no-fault, American Bar Association Journal, Vol. 57, 1971., str. 431.

42 Presuda Vrhovnog suda Hrvatske VsH, Rev 1365/84 od 13. 3. 1985., PSP 29/81, vidi IliÊ, A., Ugovor o osiguranju, II. dio - Obvezno osiguranje motornih vozila prema propisima i sudskoj praksi, Croatia osiguranje d.d., Zagreb, 1992., str. 50.

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue