Utjecaj recikliranog punila na svojstva asfaltnih mješavina

Other literature type Croatian OPEN
Androjić, Ivica ; Kaluđer, Gordana (2017)
  • Publisher: Croatian association of civil engineers
  • Journal: Građevinar, volume 69, issue 3 (issn: 0350-2465, eissn: 1333-9095)
  • Subject: reciklirani materijali; kameno punilo; asfaltna mješavina | recycled materials; stone filler; asphalt mix

U radu se daje prikaz provedenih dosadašnjih istraživanja s primjenom različitih recikliranih materijala koji se koriste kao zamjena za kameno punilo u asfaltnim mješavinama. Rad obuhvaća prikaz provedenih istraživanja o utjecaju otpadnog stakla, otpada cementne industrije, betona, opeke, keramike, letećeg pepela i drugih na fizikalno mehanička svojstva bitumenskih mješavina. Kao konačan rezultat donose se zaključci o mogućoj primjeni pojedinih recikliranih materijala kao zamjeni za standardno kameno brašno u asfaltnim mješavinama.
Share - Bookmark