publication . Other literature type . 2015

ФИКЦИОНАЛНИОТ НАСПРЕМА ИСТОРИСКИОТ КРАЛЕ МАРКО ВО ИЗБОР БАЛКАНСКИ ЕПСКИ ПЕСНИ

Dimovska, Kristina;
Open Access Macedonian
  • Published: 01 Jan 2015 Journal: Filološke studije, volume 13, issue 2 (eissn: 1857-6060, Copyright policy)
  • Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
Abstract
Истражувачкиот труд за своја основа ја има категоријата на епскиот јунак, согледана во избор балкански епски песни посветени на Крале Марко. Целта е да се укаже на различните книжевни контексти во кои се среќава епската репрезентација на историскиот Марко и да се направи обид да се појасни причината за варијантноста на ист мотив на типизираниот лик на Крале Марко во избор српски, хрватски, бугарски и македонски епски песни. Истражувањето ја ползува категоријата на епскиот Марко како типизиран епски јунак, за да дојде до сознанија за популарноста и за распространетоста на неговата појава кај различните балкански народи, а дискурсот се движи главно меѓу половите н...
Subjects
free text keywords: епски песни; балкански епски песни; епски јунак; Крале Марко; антијунак

Верковиќ, Стефан И. 1985a. Фолклорни и етнографски материјали. Книга петта. Ред. Кирил Пенушлиски, Скопје.

_________. 1985б. Македонски народни умотворби-Јуначки и трпезариски песни. Kнига трета. Ред. Кирил Пенушлиски, Скопје.

Ристовски, Блаже. 1997. Крсте Мисирков за историскиот и фолклорниот лик на Крале Марко. XXIII Научна дискусија на XXI Меѓународен симпозиум за македонски јазик, Скопје.

Bakhtin, Mikhail. 1981. The dialogic imagination, Austin.

Campbell, Joseph. 1960. The masks of god: Primitive mythology, vol. 1, London.

_________. 1968. The masks of god: Creative mythology, vol. 4, London.

_________. 1993 [1969]. The hero with a thousand faces, London.

Čubelić, Tvrdko. 1970. Epske narodne pjesme, Zagreb.

Dumézil, Georges. 1970. The destiny of the warrior, Chicago.

Greenfield, Stanley. B. (trans.) 1982. A readable Beowulf: the old English epic

Hainsworth, Ј. B. & Hatto, Arthur Thomas (eds.) 1989. Traditions of heroic and epic poetry: characteristics and techniques, London.

Huizinga, Johan. 1992. Homo Ludens: o podrijetlu culture u igri, Zagreb.

Kulavkova, Katica. 2009 (ed.) An arabesque for the Black Arab, Bolen Dojcin and

Any information missing or wrong?Report an Issue