publication . Other literature type . 2006

Terminologija u Kratkoj slavenskoj gramatici Grigora Prličeva

Jačeva-Ulčar, Elka;
Open Access Macedonian
  • Published: 01 Jan 2006 Journal: Filologija, issue 46-47 (issn: 0449-363X, eissn: 1848-8919, Copyright policy)
  • Publisher: Croatian Academy of Sciences and Arts
Abstract
This article is about one of the greatest Macedonian errudites, polyglots and poets of the 19th century, Grigor Prličev. Our interest focused on grammatical nomenclature and opinions presented in Kratka slovenska gramatika (Short Slavic Grammar), which Prličev wrote in order to encourage the making of a larger book that could have the use of merging the Slavic dialects in one “main”, which could be useful for writers. From the available material it is obvious that while writing his Grammar, Prličev consistently followed the tradition of Russian linguistic terminology.
Subjects
free text keywords: makedonski jezik; južnoslavenski jezici; gramatika; Grigor Prličev, Macedonian language; South Slavic languages; grammar; Grigor Prličev

\ur~inova, Anastasija. 2002. Prli~eviAriosto -zasmeataimelanholijata. Skopje: Magor.

Ja{ar-Nasteva, Olivera. 2000. Mestoto na romanskite ibalkanskitejazicivotvore{tvotonaGrigor Prli~ev. Vo: Zbornikod Prvite romanisti~ko-balkanisti~kisredbi -vo~estna Bo'idar Nastev. Skopje: Filolo{ki fakultet »Bla'e Koneski«. Str. 73-100.

Koneski, Bla'e. 1950. Makedonskata literatura vo 19 vek(kratok pregled i tekstovi). Skopje: Dr'avno knigoizdatelstvo na NR Makedonija.

Koneski, Bla'e. 1966. EdengovornaGrigor Prli~ev od1866godina. Makedonskijazik XVII(1966), 206-215.

Pandev, Dimitar, Dragi Stefanija. 1994. Kratka slovenska gramatika (po povodsto iedna godina odsmrtta na G. Prli~ev). Ohrid: RadioOhrid.

Prli~ev, S. Grigor. 1953. Avtobiografija, Serdarot. Skopje: Izdava~kaku}a»Ko~oRacin«.

Smileski, Dimitar, Naum Celakoski. 1992. Kratka slovenska graElkaJa~eva-Ul~ar, Terminologijatavo FILOLOGIJA46-47(2006), 123- 130 matika ( fototipsko izdanie). Bitola: Radio Ohrid-Ohrid; BID»Misirkov«.

Todorovski, Gane. 1989. Prli~ev kako detski poet. Vo: Makedonskata poezija XIXvek. Prir. R. Siljan. Skopje: Makedonska kniga. Str. 466-467.

Xukeski, Aleksandar. 1981-1982. Jazikotna Grigor Prli~evvoedna negova beseda od1866godina. Makedonskijazik XXXII- XXXIII (1981- 1982,) 805-816.

Any information missing or wrong?Report an Issue