publication . Other literature type . 2008

Silvicultural Treatments as a Method of Increasing the Value of Private Forests in Gorski Kotar

Matić, Slavko; Delač, Damir;
Open Access Croatian
  • Published: 01 Jan 2008 Journal: Šumarski list, volume 132, issue 3-4 (issn: 0373-1332, eissn: 1846-9140, Copyright policy)
  • Publisher: Croatian Forestry Society
Abstract
U radu su izneseni podaci o privatnim šumama Gorskog kotara koje zauzimaju 22 % od ukupne površine šuma i šumskih zemljišta. Izneseni su temeljni stanišni podaci i podaci o šumskim zajednicama u kojima se one razvijaju, kao i strukturni pokazatelji koji daju realnu sliku njihovog današnjeg stanja. Iako su ove šume, za razliku od ostalih privatnih šuma kod nas, već 30 godina uređene, one još uvijek pokazuju sve slabosti koje su uočljive i u ostalim privatnim šumama (usitnjenost, mala drvna zaliha i dr.). Zbog toga valja istaći da je velika pogreška danas svrstavati ove šume u raznodobne, jer su one u stvarnosti 60 % visoke regularne, 13 % panjače, a 27 % preborne...
Subjects
free text keywords: bioenergija; njega; pionirske vrste; pomlađivanje; preborne šume; raznodobne šume; regularne šume; šumske kulture, bioenergy; forest cultures; pioneer species; regeneration; regular forests; selection forests; tending; uneven-aged forests
34 references, page 1 of 3

Slika 9. Uzgojni postupci u prebornoj {umi (prema: Hawley i Smith 1954. te Burschel i Huss 1997, promijenjeno)

Figure 9 Silvicultural treatments in a selection forest (according to: Hawley and Smith 1954, and Burschel and Huss 1997, changed)

A m m o n , V., 1944: Das Plenterprinzip in der schweizerischen Forstwirthschaft. 150 str., Bern-Leipzig.

A n i } , I., S. M a t i } , M. O r { a n i } , S. M i k a c , M. B l a { k o v i } , 2006: Strukturni odnosi i {umskouzgojni postupci raznodobnim bukovim sastojinama hrvatskih Dinarida, Glasnik za {umske pokuse, posebno izdanje, 5, Zagreb, str. 7-28.

B u r s c h e l , P., & J. H u s , 1997: Grundriss des Waldbaus. Parey Bucherlag, Berlin, 487 str.

D e k a n i } , I., 1962: Elementi za njegu mladih sastojina u poplavnom podru~ju posavskih {uma. Glasnik za {umske pokuse. knj. 15. Zagreb. str. 119-196.

E t t i n g e r , J., 1890: [umsko grmlje i drve}e u Hrvatskoj i Slavoniji. Hrvatsko-slavonsko {umarsko dru`stvo, 193 str.

F l u r y, Ph., 1933: Über die Wachstumsverhaeltnisse des Plenterwaldes. Zürich.

F r a n c i s k o v i } , S., 1938 i 1939: Prilog prou~avanju taksacionih elemenata u prebornim {umama. [umarski list. Zagreb.

K l e p a c , D., 1953: O {umskoj proizvodnji u fakultetskoj {umi Zalesina. Glasnik za {umske pokuse 11. Zagreb. str. 181-238.

K l e p a c , D., 1994: Razli~iti modeli potrajnog gospodarenja u malim privatnim {umama. Zbornik radova: Savjetovanje, Privatne {ume u Hrvatskoj, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zaghreb, str. 63-77.

L e i b u n d g u t , H., 1945: Waldbauliche Untersuchungen über den Aufbau von Plenterwaeldern. Mitt. d. Schweiz. Anstalt f. d. forstl. Versuchw.

M a t i } , S., 1973: Prirodno pomla|ivanje kao faktor strukture sastojina u {umama jele s rebra~om (Blechno-Abietetum Horv.). Magistarski rad, 146 str., Zagreb.

M a t i } , S., 1979a: Ekolo{ke i strukturne karakteristike prebornih {uma jele i bukve u Gorskom kotaru. Drugi kongres ekologa Jugoslavije, str. 741-765, Zagreb.

M a t i } , S., 1983: Utjecaj ekolo{kih i strukturnih ~imbenika na prirodno pomla|ivanje prebornih {uma jele i bukve u Gorskom kotaru. Glasnik za {umske pokuse 21: Zagreb, str. 223-400.

34 references, page 1 of 3
Any information missing or wrong?Report an Issue