publication . Article . 2004

Development of Social Building Societies in Poland

Anna Białek-Jaworska;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2004
Abstract
The article describes a genesis of Social Building Societies in Poland starting from National Housing Fund through Workers Housing Estates Society in 1934.1939, announcement of cheap building system in New Housing Order in 1993 to Barbara Blida's and Irena Herbst's legislative initiative leading to establish Social Building Societies in 1995. According to International Permanent Social Building Committee social housing consists in supply houses with fixed minimum standard of comfort and equipment, for rent or sale for persons who can not afford a house at market price without assistance of state or social organizations. In Poland Social Building Societies can no...

Boaeczak-Kucharczyk E., Rola-Ludwiczek B., 1998, TBS buduje mieszkania. PodrŒcznik, Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa.

Boaeczak-Kucharczyk E., styczeae 1999, TBS a lokalna strategia mieszkaniowa, Tygod - nik budowlany, Warszawa, dodatek Towarzystwa Budownictwa Spo‡ecznego, Centralny Orodek Informacji Budownictwa.

Bryx M., 1999, Finansowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w miastach, Warszawa.

Cesarski M., 1998, Mieszkaniowy maj„tek trwa‡y oraz jego rola w badaniach i polityce mieszkaniowej w Polsce, Monografie i Opracowania nr 447, SGH, Warszawa.

Herbst I., 1999, Perspektywy rozwoju Towarzystw Budownictwa Spo‡ecznego w okresie najbli¿szych 3 5 lat , w: Gostomski E. (red.), Perspektywy finansowania budownictwa mieszkaniowego, IBnGR, Gdaaesk.

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue