publication . Article . 2014

Wp³yw podatku od spadków i darowizn na kszta³towanie siê dochodów w³asnych gminy na przyk³adzie wybranych gmin/The impact of inheritance and gift tax on the formation of local government revenue with selected local governments as an example

Daria Królak;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2014 Journal: Finanse i Prawo Finansowe/Journal of Finance and Financial Law, volume 3, issue 1 February, pages 37-53
Abstract
The purpose of this article is to examine how strong impact on local government revenues has an inheritance and gift tax. The author presents three different classifications of local government revenues: statutory and two classifications taken from Beata Guziejewska’s and Krystyna Piotrowska-Marczak’s books. The analysis shows that the inheritance and gift tax, mentioned in the statutory division as a local government income, has a marginal impact on revenue’s formation. However, in the case of book definitions, an author excludes the tax from local government revenues, making it a foreign income and depriving it of any influence on the formation of local govern...
Subjects
free text keywords: Local government revenue, inheritance and gift tax., jel:H71

Bury A., 2005, Dochody własne i ich znaczenie dla dochodów i wydatków bud etów samorz dowych, Wydawnictwo Wy szej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi, Łód .

Guziejewska B., 2008, Zewn trzne ródła finasowania samorz du terytorialnego teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łód .

Patrzałek L., 2010, Finanse samorz du terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Piotrowska-Marczak K., 2009, Federalizm fiskalny w teorii i praktyce, Difin, Warszawa.

Podstawki M. (red.), 2010, Finanse, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz dów terytorialnych, DzU 2010, nr 80 poz. 526, art. 4.

Zarzecki J. (red.), 2003, Finanse, Wydawnictwo Wy szej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue