Wp³yw podatku od spadków i darowizn na kszta³towanie siê dochodów w³asnych gminy na przyk³adzie wybranych gmin/The impact of inheritance and gift tax on the formation of local government revenue with selected local governments as an example

Article OPEN
Daria Królak;
(2014)
 • Journal: Finanse i Prawo Finansowe/Journal of Finance and Financial Law,volume 3,issue 1 February,pages37-53
 • Subject: Local government revenue, inheritance and gift tax.
  • jel: jel:H71

The purpose of this article is to examine how strong impact on local government revenues has an inheritance and gift tax. The author presents three different classifications of local government revenues: statutory and two classifications taken from Beata Guziejewska’s a... View more
 • References (7)

  Bury A., 2005, Dochody własne i ich znaczenie dla dochodów i wydatków bud etów samorz dowych, Wydawnictwo Wy szej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi, Łód .

  Guziejewska B., 2008, Zewn trzne ródła finasowania samorz du terytorialnego teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łód .

  Patrzałek L., 2010, Finanse samorz du terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

  Piotrowska-Marczak K., 2009, Federalizm fiskalny w teorii i praktyce, Difin, Warszawa.

  Podstawki M. (red.), 2010, Finanse, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

  Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz dów terytorialnych, DzU 2010, nr 80 poz. 526, art. 4.

  Zarzecki J. (red.), 2003, Finanse, Wydawnictwo Wy szej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.

 • Similar Research Results (1)
 • Metrics
Share - Bookmark