Monitoring of fiscal revenue authorities in the field of customs legislation clarification and customs risk minimization

Article OPEN
Fedir Tkachyk; Kateryna Krysovata;
(2015)
 • Journal: Ukrainian Journal Ekonomist, issue 5 May
 • Subject:
  acm: ComputingMilieux_THECOMPUTINGPROFESSION

The article shows the role of customs consulting in the activities of fiscal authorities and highlights the modern specifics of customs risks management. The monitoring of explanatory work on realization of customs and tax policy for the implementation of preventive ini... View more
 • References (11)
  11 references, page 1 of 2

  1. Tkachyk F.P. Konsul'tuvannya v sferi mytnoyi spravy: suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku [Consulting in the customs field: current state and prospects of development]. Nauka moloda, 2014, no. 21, pp. 249-257 [in Ukrainian].

  2. The Customs Code of Ukraine of March 13, 2012 no. 4495-VI. Available at: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 [in Ukrainian].

  3. Krysovata K.V. Vitchyznyana praktyka ta problematyka upravlinnya finansovymy ryzykamy mytnoyi systemy Ukrayiny [Domestic experience and problems of financial risk management of the customs system of Ukraine]. Efektyvna ekonomika, 2013, no. 12, Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2617 [in Ukrainian].

  4. Voytseshchuk A.D. Zdiysnennya mytnoyi spravy: pidruchnyk [Implementation of the customs: tutorial]. Khmel'nyts'kyy, vydavnytstvo “INTRADA”, 2011, 552 p. [in Ukrainian].

  5. Centres of taxpayer service. Information from the official website of the State Fiscal Service of Ukraine. Available at: http://sfs.gov.ua/tsentri-obslugovuvannyaplatnikiv-poda [in Ukrainian].

  6. Report on the implementation of the Plan of the State Fiscal Service of Ukraine for 2014. Available at: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/166710.html [in Ukrainian].

  7. Anticorruption service of the State Fiscal Service of Ukraine “Pulse”. Available at: http://sfs.gov.ua/others/puls- [in Ukrainian].

  8. Pashko P.V., Chukut S., Zahvoys'ka O. Zastosuvannya metodiv analizu ta upravlinnya ryzykamy v Derzhmytsluzhbi Ukrayiny [The use of methods of analysis and risk management in the State Customs Service of Ukraine]. Vitchyznyanyy i zarubizhnyy dosvid vprovadzhennya elektronnoho deklaruvannya: zbirnyk materialiv naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, Kyiv, 2008, 1128 p. [in Ukrainian].

  9. Voronkova O.M. Posylennya protydiyi ukhylennyu vid opodatkuvannya v systemi podatkovoho administruvannya [Strengthening of counteraction against tax evasion in the system of tax administration]. Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noho universytetu derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny, 2011, no. 2, pp. 41-51 [in Ukrainian].

  10. Stolyetov Yu.V. Upravlinnya ryzykamy yak element derzhavnoho rehulyuvannya zovnishn'oekonomichnoyi diyal'nosti [Risk management as an element of state regulation of foreign economic activity]. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=340 [in Ukrainian].

 • Related Organizations (1)
 • Metrics
Share - Bookmark