Determinanty przestrzennego zróżnicowania płodności w Polsce w latach 1999-2009

Article OPEN
Małgorzata Podogrodzka;
(2012)
 • Subject: przestrzenne zróżnicowanie płodności, determinanty płodności, dzietność, wzorzec płodności

Obserwowane od lat zmiany w natężeniu dzietności oraz wzorca płodności w Polsce nie przebiegają podobnie według województw. Celem artykułu jest ukazanie tych przekształceń oraz określenie czynników je determinujących. Zakładamy, że w regionach charakteryzujących się wyż... View more
 • References (31)
  31 references, page 1 of 4

  Rysunek 2. Rozkład cząstkowych współczynników płodności według wieku w Polsce w roku 1999, 2003 i 2009 120 100 80 60 40 20 0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Rocznika Demograficznego 2000, 2004 i 2010. Rysunek 4. Wykres normalności reszt wojewódzkiego współczynnika dzietności oraz stopnia przekształceń wzorca płodności w roku 1999, 2003 i 2009* 1999 2003 2009 wartość współczynnika dzietności

  [1] Abramowska A., 2002, Zmiany aktywności zawodowej kobiet w latach 1993-2000 a ich sytuacja rodzinna, ISiD, KAE, SGH, 2002.

  [2] Adsera A., 2004, Changing fertility rates in developed countries. The impact of labour market institutions, “Journal of Population Economics” Vol. 17.

  [3] Balcerzak-Paradowska B., Chłoń-Domińczak A., Kotowska I.E., Olejniczauk-Merta A., Topińska I., Woycicka I., 2003, The gender dimensions of social security reform in Poland, (w:) E.Fultz, M.Rack, S.Steinhilber (red.), The Gender Dimensions of Social Security Reform in Central and Eastern Europe: Case Studies of the Chech Republic, Hungary and Poland, International Labour Pffice, Subregional Office for Central and Eastern Europe Budapest.

  [4] Budnik A., Mrowicka B., Baran S., 2007, The fertility of women Poland in the period of transformation of the political and economics system (the 80's and 90's). “Human Evolution” Vol. 18, Numbers 3-4.

  [5] Chojnicki Z., 1996, Region w ujęciu geograficzno-systemowym (w:) Czyż T. (red.) Podstawy regionalizacji geograficznej. Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s.7-43.

  [6] Czyż T., 2002, Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski. „Studia Regionalne i Lokalne” nr 2-3.

  [7] Florczak W., 2008, Makroekonomiczne uwarunkowania płodności w Polsce: próba kwantyfikacji, Studia Demograficzne” nr 1-2/153-154. "

  [8] Frątczak E., Liefbroer A., 1996, The Family Formation Process in Poland During the Early Years of Economic Transition: Evidence from Polish Family and Fertility Survey 1991, „Studia Demograficzne', nr 1-2.

  [9] Frątczak E., 2000, Changes in Fertility Pattern in Poland during the Transformation Period - Measurement and Interpretation, “Polish Population Review”, nr 16.

 • Metrics
Share - Bookmark