La catástrofe urbana

Article Catalan; Valencian OPEN
Böckelmann, Franck (1997)
  • Publisher: D'art
  • Journal: D'art

La catástrofe urbana es pot llegir com un text que oscil.la entre la ciencia, i la ficció. Després de presentar-se a les primeres pagines amb el ropatge terminologic d'un tractat de sociologia urbana, la catastrofe de la que parla I'opuscle prové de I'horitzó apocalíptic, d'un cemés enlla, del futur on i'han projectat el cinema i la mateixa ciencia. Aquí la catastrofe ja és entre nosaltres, forma part de I'ordre familiar i quotidia com <<el dors buit de la ciutat,car .aquella perdua que volen conjurar les diverses visions que en tenim, ja s'ha produit.
Share - Bookmark