publication . Article . 1994

El camí a través del caos: el paper futur de la biblioteca universitària com a creadora de coneixement

Line, Maurice B.;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 1994
  • Publisher: Item: revista de biblioteconomia i documentació
Abstract
Les biblioteques universitàries es troben amb la necessitat de satisfer una demanda d'informació cada vegada més alta en una gran varietat de formats sense un increment dels recursos que afecta a tota la universitat. El desequilibri creixent entre el nombre d'estudiants i docents portarà cap a un aprenentatge autodirigit que serà possible gràcies al desenvolupament de software educatiu, i que requerirà l'accés tant ais materials impresos com a les fonts d'informació electròniques. La biblioteca ha d'actuar en la planificació i coordinació de l'aprenentatge i els recursos informatius, i és necessari que existeixi una major integració en els plans i activitats de ...
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue