publication . Article . 1994

L'U : una historia de família

Montserrat i Torrents, Josep;
Open Access
  • Published: 18 Jul 1994 Journal: Enrahonar. An international journal of theoretical and practical reason, volume 22, page 63 (issn: 0211-402X, eissn: 2014-881X, Copyright policy)
  • Publisher: Universitat Autonoma de Barcelona
  • Country: Spain
Abstract
El fals problema de l'U. Les nocions connexes d'ordre i d'unitat es troben presents ja en el pensament quodidià. Un moble tan familiar com un armari ofereix un feix de suggerències metafísiques sobre les coses, el lloc de les coses i els noms dels llocs de les coses. Agustí pensava probablement en l'armari de la seva mare quan proposà la seva bella definició d'ordre: ordo est parium disparium que rerum suo cuique loco tribuens dispositio. Filosòficament, l'U comparegué amb agressivitat menyspreadora; pretengué tiranitzar l'enter camp de l'ésser i del pensament. Una oportuna execució dramatica de Plató, l'anomenat “parricidi de Parmènides”, restituí a l'U la seva...
Subjects
free text keywords: Unity, Multiplicity, Mesure, Meter, Unitat, Multiplicitat, Mesura, Metre, Metre (music), Philosophy, Humanities, Unitat ; Multiplicitat ; Mesura ; Metre, Unity ; Multiplicity ; Mesure ; Meter, unidad; multiplicidad; medida; metro
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 1994

L'U : una historia de família

Montserrat i Torrents, Josep;