publication . Article . 2016

Notes florístiques de les conques altes dels rius Segre i Llobregat. IV

Pere Aymerich;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 20 Dec 2016
  • Country: Spain
Abstract
En aquest treball es fan aportacions i precisions a la flora regional de les conques superiors dels rius Segre i Llobregat (Pirineus orientals), en gran part referides a tàxons al·lòctons.Pel que fa a tàxons autòctons, destaquem que Oxybasis rubra és novetat per a la flora de Catalunya, i que per primera vegada s’ofereix informació detallada sobre l’única població coneguda als Pirineus de Myosotis minutiflora. En relació amb els tàxons al·lòctons, és remarcable la detecció de poblacions de Cardamine occulta en hàbitats fluvials naturals o seminaturals (ribes de tres embassaments i un riu), ja que l’ús d’aquests hàbitats està molt poc documentat a Europa. Es cons...
Subjects
free text keywords: Flora, Corologia, Espècies al·lòctones, Pirineus, Catalunya, Ne de la península ibèrica., Chorology, Alien species, Pyrenees, Catalonia, North-eastern iberian peninsula, Corología, Especies alóctonas, Pirineos, Cataluña, Ne de la península ibérica, flora; corologia; espècies al·lòctones; Pirineus; Catalunya; NE de la península Ibèrica., flora; chorology; alien species; Pyrenees; Catalonia; north-eastern Iberian Peninsula
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue