publication . Article . Contribution for newspaper or weekly magazine . 2008

Les polítiques de temps a Europa

Sara Moreno Colom;
  • Published: 01 Jan 2008
  • Country: Spain
Abstract
En l'article es fa un balanç de les actuacions que poden ser qualificades com a polítiques de temps a diversos països europeus en els darrers vint anys, per arribar a la conclusió que el temps és una eina clau per definir els límits de l’estat del benestar. D’una banda, l’anàlisi de l’ús social del temps reflecteix una distribució desigual entre homes i dones; de l’altra, la constatació de la importància del temps de treball remunerat en l’organització de la vida de les persones dificulta el desenvolupament de polítiques de temps que plantegin altres formes d’organització del temps de vida.
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . Contribution for newspaper or weekly magazine . 2008

Les polítiques de temps a Europa

Sara Moreno Colom;