publication . Article . 2016

Influjos litúrgicos franco-catalanes en el brevario de San Juan de la Peña (El Escorial, Real Biblioteca, ms. f.IV.26)

Rubio Sadia, Juan Pablo;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Miscel·lània litúrgica catalana
Abstract
La litúrgia romana del monestir de Sant Joan de la Penya (Osca), ubicat a l'antiga província eclesiàstica Tarraconense, no ha estat objecte d'estudi en profunditat, malgrat l'impacte histo- riogràfic que tingué el seu canvi de ritu l'any 1071. Aquest treball indaga la influència litúrgica rebuda pel cenobi d'Osca des del Migdia francès i els bisbats catalans, i pretén fer un pas més en el coneixement del procés de recepció i codificació del ritu francoromà a l'àrea pirinenca. El mètode seguit es basa en l'anàlisi comparativa de les sèries responsorials de tempore en un centenar de fonts de l'ofici diví. Per a la tradició del monestir aragonès, s'ha pres com a fo...
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue