Longitud alar i sexe de Cinclus cinclus pyrenaicus

Article Catalan; Valencian OPEN
Marsà, Jaume (1988)
  • Publisher: Butlletí del Grup Català d'Anellament
  • Journal: Butlletí del Grup Català d'Anellament

Aquest estudi es va realitzar al riu Tort, a 3 km de Camprodon i a 980 m d'altitud. Durant el període entre 1982 i 1984 es van recollir 99 fitxes d'anellaments i autocontrols de Cinclus cinclus pyrenaicus. Els mascles van tenir longituds alars entre 93 i 101 mm, mentre ... View more
Share - Bookmark