publication . Article . 2016

Odrazi praslovanskih naglasnih tipov samostalnikov a-jevske sklanjatve v govoru vasi Dolnje in Gorenje Mraševo

Mirtič, Tanja;
Open Access Slovenian
  • Published: 17 Oct 2016
  • Country: Germany
Abstract
U radu su prikazani refleksi praslavenskih naglasnih tipova imenica a-deklinacije u mjesnom govoru Dolnje i Gorenje Mraševo, koji pripada skupini dolenjskih narječja slovenskoga jezika. Opisan je i naglasni sustav navedenoga govora s naglaskom na nizu oblika u kojima se pojavljuje postpraslavenski novi cirkumfleks. Povijesnojezična analiza naglasnih tipova imenica a-deklinacije donosi neke važne spoznaje za naglasni sustav slovenskoga jezika. U govoru dolazi do analognoga podudaranja samoglasnika praslavenskoga naglasnog tipa a, s imenicama praslavenskoga naglasnog tipa b i to refleksa imenica s praslavenskim dugim samoglasnikom u jedinom/zadnjem slogu osnove, š...
Subjects
free text keywords: ddc:490
27 references, page 1 of 2

22 V slovenskem knjižnem jeziku je navedena »pričakovana« oblika manj pogostna (knj.

sln. kósa kóso/kos, SSKJ 1970-1991, SP 2001).

28 sodobna slovenska knjižnojezikovna norma: knj. sln. stəzȁ stəzȍ/stəz /stzo (SSKJ 1970-1991, SP 2001).

29 Valjavec 1897: 209, Ramovš 1952: 56.

, France . 1972. Etimološki slovar slovenskega jezika. Prva knjiga. A-J.

, France . 1982. Etimološki slovar slovenskega jezika. Druga knjiga.

, France . 1995. Etimološki slovar slovenskega jezika. Tretja knjiga. P-S.

, France . 2005. Etimološki slovar slovenskega jezika. Četrta knjiga. š-Ž.

Hock , Hans Henric H. 1991. Principles of historical linguistics. Mouton de gruyter. Berlin - new York.

l ogar , Tine . 1996. Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. Uredila karmen kenda-jež. znanstvenoraziskovalni center sazu - inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. Ljubljana.

l rago , Teni ; r relgi , j oka B. 1983. Karta slovenskih narečij. Univerzum. Ljubljana.

Mirtič, tanja. 2010. Lastno imenje vasi Dolnje in Gorenje Mraševo. Diplomsko delo. Ljubljana. 70 str.

r amovš , Fran . 1952. Morfologija slovenskega jezika. državna založba slovenije. Ljubljana.

r igler , j ako B. 1963. Južnonotranjski govori. Akcent in glasoslovje govorov med Snežnikom in Slavnikom. SAZU. Ljubljana.

r igler , j ako B. 1970. Akcentske variante. Slavistična revija 18. Ljubljana. 5-15.

27 references, page 1 of 2
Any information missing or wrong?Report an Issue