Effekt av å benytte sosiale medier i kampanjer for å fremme sunne levevaner

Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Strømme, Hilde (2014)
  • Publisher: Høgskolen i Bergen
  • Subject: sosiale medier | helsefremmende arbeid | social media | health promotion

Hensikten med denne systematiske oversikten er å svare på spørsmålet: Hva er effekten av å benytte sosiale medier i kampanjer for å påvirke holdninger, kunnskap og atferd knyttet til sunne levevaner? Metode: Systematiske søk ble gjort i 11 bibliografiske baser. Tilleggssøk ble gjort i Google Scholar. Utvelgelse og vurdering av publikasjoner ble gjort av to personer uavhengig av hverandre. Risiko for systematiske feil ble vurdert med sjekklisten til Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC) og kvaliteten på dokumentasjonen ble vurdert med GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation). Resultat: Syv studier ble inkludert. Fordi studiene var svært heterogene presenteres resultatene i tekst og tabeller fremfor i metaanalyser. Resultatene i studiene viste små eller ingen effekter. Gradering av kvaliteten på dokumentasjonen viste lav eller svært lav tillit til at effektestimatet ligger nær den sanne effekten. Konklusjon: Syv studier som undersøkte bruk av sosiale medier i kampanjer for å påvirke holdninger, kunnskap og atferd knyttet til ernæring eller fysisk aktivitet eller begge deler ble inkludert. Ingen relevante studier om tobakk eller alkohol ble funnet. Studiene hadde flere metodiske svakheter. GRADE-vurderingene viser stor usikkerhet knyttet til hvorvidt effektestimatene ligger nær den sanne effekten. På bakgrunn av dette kan jeg ikke trekke klare konklusjoner om hvorvidt bruk av sosiale medier i helserettede kampanjer har noen effekt. Vi trenger mer forskning for å kunne si noe sikkert om tiltaket er effektivt eller ikke. Objective: The objective of this systematic rewiew is to answer the question: What is the effect of using social media in awareness campaigns to influence attitudes, knowledge and behavuior to promote healthy behaviours? Methods: Systematic literature searches were performed 11 bibliographic databases. Additional searches were done in Google Scholar. Selection and appraisal of publications was done by independently by two persons. The studies were appraised using the Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC) risk of bias tool and the quality of evidence was assessed with GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation). Results: Seven studies were included. Due to large heterogeneity the results are presented narratively and in tables rather than in metaanalyses. The studies showed small or no effects. The GRADE assessments revealed that the documentation was of low to very low quality, which means that there is limited confidence in these results. Conclusion: Seven studies which examined the effect of using social media in awareness campaigns to influence attitudes, knowledge and behaviour regarding nutrition and/or physical activity were identified and included. No studies relevant about tobacco or alcohol were found. The studies were small and had several methodological weaknesses. Grading of the documentation reveals low to very low confidence in this documentation. On this basis I cannot draw any clear conclusions about whether or not the use of social media in health promotion campaigns is effective. Further research is needed to determine wether or not this intervention is effective.
Share - Bookmark

  • Download from
    NTNU Open via NTNU Open (Master thesis, 2014)
  • Cite this publication