En analyse knyttet til bruk av cookies.

Master thesis Norwegian OPEN
Hørthe, Stine (2012)
  • Publisher: Institutt for telematikk
  • Subject: 7804 [ntnudaim] | MTKOM kommunikasjonsteknologi | Teleøkonomi

Cookies er små informasjonskapsler som Internettaktører legger igjen på en slutt-brukers datamaskin ved surfing på nettsider. Bruken av cookies på nettsider har fåttøkt oppmerksomhet de siste årene. I tillegg til å muliggjøre flere nyttige funksjonerfor en tjenestetilbyder, som for eksempel brukerrettet reklame og informasjonsinn-henting, har det den siste tiden blitt rettet en del kritiske spørsmål rundt bruken avcookies samt spørsmål knyttet til personvern og juridiske aspekt. Denne oppgavenanalyserer og gir en oversikt over bruk av cookies på norske og internasjonale nett-sider. Den undersøker hvor mange og hvilke typer cookies som benyttes og ser påsammenhengen mellom antall cookies, antall cookie-leverandører, og størrelsen pånettsider. Videre blir det sett på de økonomiske og juridiske aspektene knyttet tilcookies, samt cookies fremtidige utsikter.Resultatene viser at cookies er svært utbredt både på norske og internasjonalenettsider. Det er ingenting som tyder på en sammenheng mellom antall cookiesog nettsidens størrelse. Basert på klassifisering av kategorier innenfor både nettsiderog aktører, viser oppgaven at cookies er svært utbredt på nettsider innenfor katego-riene nettavis og magasiner, samt at nettaviser og reklameaktører er sterkt knyttettil hverandre. Resultatene knyttet til fremtidsutsiktene til cookies viser at fremti-den er noe usikker, grunnet nye teknologier som HTML5 og forbrukernes ukjenteinnstilling til cookies, samt fare for strengere lover og tiltak tilknyttet cookies framyndighetens side.
Share - Bookmark

  • Download from
    NTNU Open via NTNU Open (Master thesis, 2012)
  • Cite this publication