Effekten av styrketräning kan begränsas mer av samtidig högintensiv intermittent aerob träning än av lågintensiv kontinuerlig aerob träning

Bachelor thesis Swedish OPEN
Jutman, Magnus (2012)
  • Publisher: Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin
  • Journal: Publikationer från Örebro universitet (issn: _____384)
  • Subject: Muskelhypertrofi | uthållighetsträning | löpning. | Sport and Fitness Sciences | Idrottsvetenskap

Introduktion Utifrån tidigare forskning har en modell föreslagits som beskriver att lågintensiv aerob uthållighetsträning ska ha mindre negativ påverkan på effekten av styrketräning jämfört med högintensiv aerob uthållighetsträning. Detta påstående har funnit visst stöd i litteraturen men vidare forskning krävs för att det ska kunna fastställas. Syfte Denna studie syftar till att undersöka ifall det föreligger någon skillnad mellan högintensiv aerob intermittent löpträning och lågintensiv aerob kontinuerlig löpträning vad gäller dess påverkan på utveckling av benstyrka och muskelstorlek vid samtidig styrketräning. Metod Sex måttligt tränade män (25 (22-26) år) blev slumpvis tilldelade ett av två olika, sex veckor långa, träningsprogram. Den ena gruppen (HI, n=3) tränade hypertrofiinriktad styrketräning två gånger i veckan samt 2-3 pass med högintensiv aerob intermittent löpning (90-95 % av HFmax). Den andra gruppen (LI, n=3) tilldelades samma styrkeprogram men deras uthållighetsträning bestod istället av lågintensiv aerob kontinuerlig löpning (75 % av HFmax). Mätningar av kroppsvikt, lårmuskelns tvärsnittsarea och 1 RM i benpress utfördes innan och efter träningsperioden. De statistiska mått som användes var median och variationsvidd. Vid den statistiska analysen användes parade samt oberoende icke-parametriska tester. Resultat Vid jämförelse av de uppmätta värdena visade ingen av grupperna på några signifikanta förändringar. När båda gruppernas mätvärden slogs ihop kunde dock signifikanta förändringar ses för både lårmuskelns tvärsnittsarea och benstyrka (P < 0,05). Vid jämförelse mellan gruppernas procentuella ökningar av tvärsnittsarea och benstyrka visade det sig att LI hade uppnått större förbättringar än HI (P = 0,05). Diskussion Resultatet i denna studie indikerar att när fokus i träningen ligger på styrkeökning och hypertrofi kan samtidig lågintensiv kontinuerlig aerob uthållighetsträning vara att föredra framför högintensiv intermittent aerob uthållighetsträning.
Share - Bookmark