Faktorer som förklarar miljövänligt beteende hos unga vuxna

Bachelor thesis Swedish OPEN
Rikner, Amanda (2009)
  • Publisher: Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete
  • Journal: Publikationer från Örebro universitet (issn: _____384)
  • Subject: sustainable development | climate changes | responsibility | attitudes | behavior | hållbar utveckling | klimatförändringar | ansvar | attityder | beteende | Psychology (excluding Applied Psychology) | Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Människors miljörelaterade beteenden behöver förbättras. I studien undersöktes unga vuxna universitetsstuderandes syn på klimatproblematiken. En enkät delades ut som mätte miljövänligt beteende, ansvarskänsla, tillit till forskning, upplevelse av att kunna påverka och kunskap när det gäller klimatproblematiken. Deltagarna fick också beskriva anledningar som möjliggör eller förhindrar en förbättring av klimatproblematiken. Deltog gjorde 97 personer. Resultatet visade på signifikanta samband mellan å ena sidan ansvarskänsla, tillit, påverkansmöjlighet samt kunskap, och å andra sidan miljövänligt beteende. Ansvar och kunskap var signifikanta prediktorer för miljövänligt beteende. Deltagarna var överens om vilka anledningar som möjliggör och vilka som förhindrar en förbättring av klimatproblematiken. Ovanstående faktorer kan till viss del förklara miljövänligt beteende.
Share - Bookmark