En könsstereotyp frivård : Frivårdsinspektörers beskrivningar av kvinnliga klienter

Bachelor thesis Swedish OPEN
Andersson, Josefin (2014)
  • Publisher: Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete
  • Journal: Publikationer från Örebro universitet (issn: _____384)
  • Subject: Social Work | Socialt arbete

Tidigare forskning tyder på att det finns kunskapsluckor om och stereotypa bilder av kvinnliga klienter inom kriminalvården som dessutom påverkar hur arbetet med kvinnliga klienter ser ut. I denna studie ska därför frivårdsinspektörers beskrivningar av kvinnliga klienters problem, behov och resurser granskas. Det undersöks också huruvida dessa beskrivningar kan betraktas som könsstereotypa. För att ta reda på detta har semistrukturerade intervjuer gjorts med frivårdsinspektörer vid ett specifikt frivårdskontor. Respondenternas svar har tematiskt analyserats utifrån genusteori och tidigare forskning för att se hur kön konstrueras i arbetet med kvinnliga klienter samt om könsstereotypa bilder förekommer. Resultaten visar att en viss könsstereotyp bild av kvinnliga klienter finns inom frivården, dock finns en större tendens till att ifrågasätta och diskutera detta hos respondenterna jämfört med vad tidigare forskning visat på. Nyckelord: Könsstereotyp, Könsideal, Frivård, Kriminalvård, Genus, Konstruktion av kön, Kvinnliga klienter 
Share - Bookmark